E L E P H A N T S L O O K F O R F O O D

​ช้ า ง น้ อ ย ต า ม ห า อ า ห า ร
................ในป่าใหญ่ มีฝูงช้าง ครอบครัวหนึ่ง มีด้วยกัน สามพ่อแม่ลูก พ่อแม่ช้าง ชอบหาอาหาร มาให้ลูกช้าง

มาวันหนึ่ง พ่อแม่ช้าง ไปหาอาหาร ลูกช้างนั้น นึกสนุก

ออกเดินเล่น หนีเข้าไป ในป่าใหญ่ ที่อุดมสมบูรณ์

ด้วยอาหาร อันเลิศรส

จึงทำให้ เจ้าช้างน้อย เพลิดเพลินใจ จึงหลงทาง เดินเข้าไป ในป่าลึก
ยากเดินกลับ เจ้าช้างน้อย ไม่สนใจ กินต่อไป ทั้งต้นอ้อย หวีกล้วยไข่ สำราญดี แตงโมโต ไม้ไผ่ป่า ล้วนถูกใจ
เลยทำให้ ช้างตัวน้อย เผลองีบหลับ ทับรังมด

...........ทันใดนั้น เหล่ามดน้อย เริ่มไตร่มา กัดช้างน้อย กันมากมาย จึงทำให้ ช้างตัวน้อย สะดุงตื่น โมโหหนัก มดน้อยพูด

เจ้ากล้ามาก มานอนทับ รังของเรา จนรังพัง

ช้างน้อยรู้ ว่าตนผิด จึงขอโทษ มดไม่โกรธ ให้อภัย

ลูกช้างน้อย เดินต่อไป เจอข้าวโพด จึงหยุดกิน อย่างอร่อย เริ่มใกล้ค่ำ ฟ้าเริ่มมืด ช้างเริ่มกลัว

มองหาพ่อ ร้องหาแม่ ว่าอยู่ไหน พ่อแม่ช้าง.. ออกตามหา ลูกจนทั่ว

......สุดท้ายเจอ และได้พบ ลูกช้างน้อย สองพ่อแม่ กอดลูกช้าง พร้อมร้องไห้ ".......บอกต่อไป จะไม่ปล่อย ให้ลูกช้าง ต้องเดี่ยวดาย"

จบบริบูรณ์

Created By
Jaeyb Nanthapiphat
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.