Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Mae hi'n Wythnos Cynrychiolwyr Cwrs!

Chwiliwch am eich Cynrychiolydd

Gallwch ddod o hyd i'r holl fanylion ynglŷn â phwy sy'n eich cynrychioli ar wefan Undeb Bangor yma.

Gallwch hefyd roi adborth i'ch cynrychiolwyr yn ogystal â gweld adborth arall a gyflwynwyd am eich cwrs yma.

Dilynwch Eich Ysgol

Gallwch ddilyn eich Cynrychiolwyr Cwrs trwy ein tudalennau Ysgol a gweld beth maent wedi bod yn gweithio ar trwy'r flwyddyn, rhoid adborth i nhw a cymryd rhan yn eu digwyddiadau.

Ewch i'r hwb Cynrychiolwyr Cwrs a chliciwch 'Ymuno â'r grŵp hwn'.

It's Course Rep Week!

Find Your Rep

You can find all the details about who represents you on the Undeb Bangor website, by clicking here.

You can also feedback to your reps as well as see other feedback which has been submitted about your course here.

Follow your School

You can follow our Course Reps through the School pages and see what they're up to throughout the year, feedback on your course and get involved with any events they run.

Go to the Course Rep Hub and click ‘Join Group’.

Diweddariad ar ddychwelyd adref ar gyfer y Nadolig
Update on returning home for Christmas
Gall y Ferch Hon 2020 - 23-29ain o Dachwedd

Mae wythnos Gall y Ferch Hon yn ymgyrch genedlaethol sy'n cael ei chynnal i hyrwyddo chwaraeon ac ymarfer corff i ferched waeth beth fo'u gallu, oedran, diwylliant neu brofiad.

Eleni bydd yr wythnos ychydig yn wahanol ond mae gennym ni ystod eang o weithgareddau o hyd i chi gymryd rhan ynddynt ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Mae'r holl weithgareddau am ddim i holl staff a myfyrwyr y Brifysgol.

Ymhlith y gweithgareddau mae sgyrsiau, dosbarthiadau ffitrwydd, cerdded yn yr awyr agored a chymaint mwy.

I weld yr ystod lawn o ddigwyddiadau ac i archebu'ch lle am ddim mewn sesiynau ewch i'n gwefan.

Yn ystod yr wythnos byddwn hefyd yn cynnal cystadleuaeth felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol Undeb Bangor.

This Girl Can 2020 - 23-29th November

This Girl Can week is a national campaign run to promote sport and exercise for women regardless of ability, age, culture or experience.

This year the week will be slightly different, but we still have a large range of activities for you to take part in both online and face to face.

All activities are free for all University staff and students.

Activities include talks, fitness classes, outdoor walk and so much more.

To see the full range of events and to book your free place on sessions please go to our website.

During the week we will also have a big give away so be sure to keep an eye out on the Undeb Bangor social media pages.

Prosiect Cardiau Nadolig a'r Rhoi Mawr

Y Nadolig hwn mae llawer o bobl hŷn yn llawer mwy tebygol o fod ar eu pennau eu hunain oherwydd y pandemig. Felly, rydym yn casglu Cardiau Nadolig i'w hanfon i'n cymuned leol, i ledaenu rhywfaint o lawenydd y Nadolig.

Os hoffech helpu GMB, mae croeso i chi adael eich cardiau yn 'Bocs post Siôn Corn' sydd yn Bâr Uno 5pm - 10pm bob dydd. Diolch i'r cymdeithasau hynny sydd eisoes wedi rhannu hyn gyda'ch aelodau neu sydd wedi trefnu digwyddiad gwneud Cerdyn Nadolig ar-lein.

Wrth bostio'r cerdyn, rhowch eich enw cyntaf yn unig a gadewch enw'r derbynnydd yn wag. Os oes gennych amlen ar gyfer eich cerdyn, a fyddech cystal â pheidio ei selio gan y byddwn yn ychwanegu rhywfaint o wybodaeth am sut y gallant gymryd rhan yn ein prosiect Ffrind Ysgrifennu.

Yn ogystal, rydym hefyd yn casglu bwyd tun ac eitemau nad ydynt yn ddarfodus ar gyfer y Banc Bwyd. Effeithiwyd ar lawer o bobl yn ariannol oherwydd Covid-19 ac mae'r Banc Bwyd yn gwbl ddibynnol ar roddion. I roi bwyd, anfonwch e-bost wakeboard@undebbangor.com

Christmas Card project and The Big Give

This Christmas many older people are far more likely to be alone and isolated due to the corona virus pandemic. Therefore, we are collecting Christmas Cards to send to our local community, to spread some Christmas joy and to remind people that they are not alone.

If you would like to help us at SVB, please feel free to leave your cards in 'Santa's postbox' which is found in Bar Uno 5pm - 10pm every day. Thank you to those societies who have already shared this with your members or have organised an online Christmas Card making event.

When posting the card, please only include your first name and leave the recipient’s name blank. If you have an envelope for your card, please can you not seal it as we will be adding some information about how they can get involved with our Pen Pal project.

Additionally, we are also collecting canned food, non-perishable items and sanitary products for the Foodbank. Many people have been affected financially due to Covid-19 and the Foodbank is entirely dependent on donations. To donate food, please email wakeboard@undebbangor.com

Mis Ymwybyddiaeth Anabledd

Ddoe oedd cychwyn Mis Ymwybyddiaeth Anabledd, dyma’r gweithgareddau sydd wedi’u trefnu ar gyfer y mis. Cadwch lygaid allan ar ein cyfryngau cymdeithasol am ragor o wybodaeth.

Disability Awareness Month

Yesterday was the start of Disability Awareness Month, here are the activities planned for the month. Keep an eye out on our social media for more information.

Diolch am ddarllen! | Thanks for Reading!

Created By
Richard Glyn
Appreciate