ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Βιολογικός Κύκλος

Ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών αποτελείται από 4 στάδια, το αυγό, την προνύμφη, τη νύμφη και το ενήλικο ακμαίο. Ο βιολογικός κύκλος τους ολοκληρώνεται σε διάστημα από 2 έως 4 εβδομάδες, ανάλογα με το είδος και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην εκάστοτε περιοχή.

Credits:

Created with images by midnightcomm - "Deceased Mosquito"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.