Geloven Mens en maatschapPij

Inhoud

 • Feestdagen
 • Kunst
 • Gezien op Ameland en Groningen
 • Kenmerken van kerken
 • Einde

Feestdagen:

 • Advent
 • Kerstmis
 • Palmzondag
 • Goede vrijdag
 • Paaszondag
 • Hemelvaartsdag
 • Pinksteren

Kunst:

 • Glas in lood ramen
 • Mooie kleuren
 • Bloemen op het altaar
 • Mooie meubels
 • Moza├»ek

Gezien op Ameland en Gronigen

Kenmerken van kerken

Einde

We hopen dat jullie het leuk vonden, zijn er nog vragen?

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.