MRO Kart Insta apps

Dit is het spel Mario kart maar dan voor Windows phone.

Hier zie je de control layout, deze is eigenlijk gelijk aan de gameboy. De meeste knoppen zijn tap.

Zoals je hier ziet kan je de analoge button rond draaien en daarmee dingen selecteren.

Zodra je daadwerkelijk een race start, moet je de A knop ingedrukt houden om gas te kunnen geven. en knop B ingedrukt houden om te kunnen remmen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.