1 DECEMBRIE

Cu ocazia Zilei Naționale a României, elevii Colegiului Agricol ,,Dimitrie Petrescu’’ au desfășurat o activitate educativă în sala de festivități a școlii, unde au realizat o dezbatere pe această temă, au recitat poezii , au dansat și au interpretat cântece istorice.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.