โครงการขับขี่ปลอดภัย

หลักการและเหตุผลของโครงการ

เนื่องจากการเกิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ มีการเกิดขึ้นจำนวนมาก มีบาดเจ็บ,พิการ,และเสียชีวิต และประเทศไทยอยู่อันดับ 1 ใน 10 ของโลก มีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรที่ประสพอุบัติเหตุทางถนน ทำให้เกิดการสูญเสียทางเสรษฐกิจและสังคม ครอบครัวบ้างครอบครัวเสียเสาหลัก และส่วนใหญ่จะเป็นเขาวชนและวัยรุ่นวัยทำงาน อันเป็นบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศ แต่ต้องมาเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการก่อนที่จะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

จากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุการเกิดอุบัติจราจร คือผู้ใช้รถใช้ถนนมีพฤติการขับขี่ไม่ปลอดภัยมีการดื่มของมึนเมา,ประมาท,คึกคะนอง และไม่เคารพกฏจราจร ประกอบกับไม่มีการตรวจเช็คสภาพรถ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุ

ดังนั้นโครงการขับขี่ปลอดภัย จึงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ใช่รถใช้ถนน เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ สร้างจิตสำนึกให้เคารพในกฏจราจร ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมป้องกัน และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันลดการเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2560

วัตถุประสงของโครงการ

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจ กฏจราจรในชีวิตประจำวัน

สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

ให้ตะหนักถึงการเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา 4-5 สัปดาห์

วิธีการดำเนินการ

  • หาข้อมูลการนำเสนอ
  • ทำฟิวเจอร์บอร์ดให้ความรู้
  • ติดต่อประฐานเพื่อจะขอเข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการ
  • ทำแบบสอบถามก่อนประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้,ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
  • ประเมินผลความรู้ที่ได้รับ,ความพึงพอใจ

แผนปฏิบัติงาน

หาข้อมูลนำเสนอทำโบร์ชัวร์

ติดต่อขอประชาสัมพันธ์โครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการขับขี่ปลอดภัย

วินมอเตอร์ไซหน้าทางเข้าหมู่บ้าน

ร้านค้าในหมู่บ้านใช่รถกระบะ

บ้านพนักงานการบินดอนเมืองที่อยู่ในหมู่บ้านใช่รถเก๋ง

ประเมินวัดผลความรู้ข้อสอบการจราจร ที่ได้รับ ก่อน - และหลังอบรมว่าได้ความรู้เพิ่มมากน้อยเพียงใด

งบประมาณ

1000-2000 บาทในการทำกิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้ที่รับผิดชอบ

นายอนุชา บุญช่วย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

หลังจากประชาสัมพันธ์มีการทำแบบสอบถาม ได้ถูกต้องมากกว่า ก่อนได้เข้าโครงการขับขี่ปลอดภัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • ให้มีการขับขี่อย่างถูกต้องและมีน้ำใจในการใช่รถใช้ถนน
  • ไม่ประมาทในการขับขี่รถ,มีการตรวจสภาพรถก่อนใช่งาน,วางแผนก่อนการเดินทาง
Created By
Anucha Boonchaui
Appreciate

Credits:

Created with images by Pexels - "action asphalt automotive" • FirmBee - "office freelancer computer" • janeb13 - "children football match sportsmanship" • skeeze - "graduation military west point"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.