Loading

Smittevern for Brann- og redningsetaten Akuttmedisinsk avdeling Helse Bergen

Smittevern kurs for brann- og redningsetaten

Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitessjukehus, Helse Bergen har utviklet smittevernkurs tilpasset Brann- og redningsetaten. Kurset presenterer basale smitteverntiltak.

Kurset oppdateres jevnlig og er sist oppdatert 16. april 2020, se Folkehelseinstituttet (FHI) for oppdateringer.

Hendene som smittevei

Gjennom arbeidet er innsatspersonellets hender kontinuerlig i kontakt med overflater og gjenstander, inkludert pasientens kropp. Ved hver berøring skjer det en toveis overføring av mikroorganismer mellom hendene og den eller det som berøres.

Ved fravær av håndhygiene vil bakteriemengden på hendene øke lineært med tid under behandling. Det er imidlertid klart at selv kortvarig hudkontakt, som håndtrykk, måling av blodtrykk eller puls, er tilstrekkelig til å kontaminere innsatspersonellets hender med potensielt sykdomsfremkallende bakterier.

Håndhygiene som smitteforebyggende tiltak

Håndhygiene omfatter bruk av alkoholbasert hånddesinfeksjon eller håndvask med såpe og vann. Hensikten med å utføre håndhygiene er å fjerne eller drepe den transiente (midlertidig forurensning etter kontakt med forurensede gjenstander eller pasient) bakteriefloraen på hendene. Håndvask er den foretrukket framgangsmåten for håndhygiene, men i mange tilfeller er det ikke håndvask tilgjengelig for innsatspersonell og hånddesinfeksjon blir alternativet.

håndvask

Håndvask med såpe og vann skal benyttes når hendene er synlig forurenset med organisk materiale, som kroppsvæsker, mat og jord, etter toalettbesøk, ved kjent eller mistenkt smitte og etter kontakt med kjemikalier.

Hensikten med håndvask er å fjerne synlig forurensning og transient (midlertidig forurensning etter kontakt med forurensede gjenstander eller pasient) hudflora.

Effektiv håndvask krever at alle hendenes overflater blir rengjort, inkludert håndledd. Inkluder underarmer når de har vært i berøring med pasienter eller gjenstander under aktivitet. Å utføre effektiv håndvask tar 40-60 sekunder. Det anbefales å utføre håndvask med lunkent vann.

HÅNDVASK TRINN FOR TRINN

 1. Hendene må være fri for ringer, armbåndsur, armbånd, kunstige negler, neglepynt, neglelakk og lange negler.
 2. Fukt hender og håndledd i lunkent, rennende vann. Inkluder underarmer når dette har vært i berøring med pasienter eller gjenstander.
 3. Tilsett en eller to pump med såpe i en håndflate. Mengden skal være tilstrekkelig til at begge hender dekkes. Dette vil avhenge av hendenes størrelse.
 4. Spre produktet over alle flater på begge hender, inkludert håndledd. Inkluder underarmer når de har vært i berøring med pasienter eller gjenstander. Gi ekstra oppmerksomhet til områder som ofte blir glemt: tomler, mellom fingre, baksiden av hendene og fingertupper.
 5. Skyll hendene grundig under lunkent, rennende vann.
 6. Klapptørk hendene godt med rent engangs papirhåndkle.
 7. Håndbetjente kraner stenges med det brukte papirhåndkleet.

Hånddesinfeksjon

Fremgangsmåte ved hånddesinfeksjon:

 • Hendene må være fri for ringer, armbåndsur, armbånd, kunstige negler, neglepynt, neglelakk og lange negler.
 • Sjekk at hendene er synlig rene og tørre. Er de fuktige, skitne, eller tilsølt med organisk materiale, skal håndvask med såpe og vann benyttes som metode.
 • Tilsett tilstrekkelig mengde hånddesinfeksjonsmiddel til at hele og begge håndflater dekkes.
 • Spre produktet over alle flater på begge hender, inkludert håndledd. Inkluder underarmer når dette har vært i berøring med pasienter eller gjenstander under aktivitet. Gi ekstra oppmerksomhet til områder som ofte blir glemt: tomler, mellom fingre, baksiden av hendene og fingertupper. Fortsett å gni produktet lett inn i huden til hendene er tørre (følg produsentens anbefalinger for virketid).
 • Effekten av hånddesinfeksjon er først oppnådd når hendene er helt tørre. Hendene bør derfor være helt tørre før pasienter eller gjenstander berøres.

HANSKER

Bruk av hansker reduserer i kombinasjon med håndhygiene risikoen for kryssmitte. Hansker kan være rene eller sterile, og er til engangs bruk.

Hansker benyttes som personlig beskyttelsesutstyr og utgjør en ekstra barriere mot kryssmitte ved å:

 • Beskytte innsatspersonellets hender mot kontaminering av mikroorganismer fra blod og andre kroppsvæsker.
 • Beskytte pasienten mot forurensning fra innsatspersonellets hender.
 • Når det er forventet direkte kontakt med blod, sekreter/ekskreter, slimhinner, ikke-intakt hud eller annet mulig infeksiøst materiale.
 • Ved håndtering og/eller berøring av synlig eller mulig forurenset utstyr eller flater i omgivelsene.
 • Ved kontakt med pasient eller pasientens omgivelser når pasienten er isolert (kontakt-, dråpe eller luftsmitte).
 • Når innsatspersonellets har eksem eller sår på hendene.
 • Ved risiko for kontakt med skadelige medikamenter eller kjemikalier.

Hender med hansker overfører mikroorganismer mellom gjenstander og personer på samme måte som hender uten hansker. Hendene og håndledd kontamineres også ofte i forbindelse med at hansker tas av. Måten hansker tas på og av er viktig for å sikre at hanskene ikke forurenses før bruk og at innsatspersonellets hender ikke forurenses når hanskene tas av.

Beskyttelse av munn og nese - munnbind

Beskyttelse av munn og nese skal vurderes ved prosedyrer hvor det kan oppstå sprut av kroppsvæsker, inklusiv blod, sekreter og ekskreter, eller annet flytende materiale som kan inneholde smittestoffer.

 • bruk kirurgisk munnbind for å beskytte nese og munn for eksempel ved nærkontakt med pasienter som hoster eller nyser.
 • munnbindet skal dekke både nese og munn. Fest det så det blir minst mulig lekkasje langs kantene.
 • et munnbind blir forurenset under bruk av smittestoffer i luften og fra bærerens nese og svelg. Bruk det bare én gang og kast det umiddelbart etter bruk. Ikke la det henge rundt halsen.
 • fjern munnbind etter at du har tatt av hansker og utført håndhygiene. Utfør håndhygiene på nytt straks munnbindet er tatt av.

Kirurgisk munnbind brukes også for å forhindre smitteoverføring fra den som bærer munnbindet, for eksempel ved operasjoner, først og fremst ved å hindre spredning av større dråper fra nese og munn.

Beskyttelse av øyne

Visir og annen øyebeskyttelse:

 • ved fare for sprut, bruk øyebeskyttelse eller visir for å beskytte slimhinnene i øynene.
 • fjern øyebeskyttelse eller visir etter å ha fjernet hansker og utført håndhygiene.

Smittevernbekledning

 1. Arbeidstøy: kjeledress eventuelt Kavai.
 2. Munnbind eventuelt ånderettsvern med filter (PP2/PP3): for beskyttelse av munn og nese. Ved Hjerte- og lungeredning (HLR) skal ånderettsvern med filter (PP2/PP3) benyttes.
 3. Briller/visir: for beskyttelse av øynene.
 4. Hansker: for beskyttelse ved kontakt og berøring av gjenstander.

På og avkledning av smittevernbekledning

Ved på og avkledning er det viktig å følge prosedyre for på og avkledning for å hindre smitte til hjelper. Øve mye på prosedyren!

Vask av arbeidstøy brukt under oppdrag

Arbeidstøy brukt under oppdrag kles av etter avkledningsprosedyre, sørg for å ha hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig. Legg arbeidstøyet i egnet pose (svart søppelpose) som lukkes. Ta med til stasjonen og vask tøyet etter vaskeanvisning.

Arbeids/vernestøvler kan vaskes med lett såpe og vann og fuktes der etter med desinfeksjonsmiddel som sprit 70%, la det virke i 2 minutter tørk deretter av.

Avfallshåndtering

Tørt smitteavfall:

Smitteavfall som ikke er vått, det vil si ikke tilsølt av blod, oppkast osv. kastes i vanlig søppelpose, knytes igjen og kastes som restavfall.

Vått smittefall

Avfallet skal håndteres som smitteavfall og skal kastes i rød smittesekk (dette kan fåes på nærmeste legevakt eller sykehjem) og lukkes med strips. Smittesekken legges i så snart som mulig i en smittekasse og merkes "smitte". Få hjelp eller råd fra ambulansetjenesten eller legevakt.

TILTAKSKORT Akutthjelperoppdrag

Trykk på knappen under for å se forslag til tiltakskort som er utarbeidet i samarbeid med Nordhordland Brann og redning.

Kurset er produsert av CHRISTMASTABLE PRODUCTION

Ørjan Jensen og Dan Remy Falkanger

i samarbeid med

for

Credits:

Foto & Video Dan Remy Falkanger og Ørjan Jensen, CTP // Materiale fra youtube: Folkehelseinstituttet