Et nytt og spennende liv venter rundt neste sving

Mange hunder har en jobb. Noen er lavinehunder og finner folk som har havnet i et snøskred. Noen er politihunder, noen er blindehunder, og de må trenes veldig grundig for å kunne gjøre jobben sin.

Hunder får ikke lønn. Men eieren får! Hvis man har en terapihund for eksempel...

Berner sennen med sitt herlige gemytt er som skapt til å være terapihund

Hva? Skal JEG bli terapihundfører?! Da må vel både hunden og jeg lære en masse nytt!

Men det klarer vi selvfølgelig!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.