Reisroutes naar de Alpen

Wat staat er op de afbeelding?

groepswerk autowegen en tolwegen

Maak per 2 de oefeningen van de autowegen en tolwegen. Maak gebruik van de Ipad.

tunnel Mont Blanc

Ramp in de tunnel van de Mont Blanc: brand! 1999

groepswerk spoorwegen en luchthavens

maak weer per 2 de oefeningen van de spoorwegen en de luchthavens.

Denk na over 3 zaken die de reisroutes naar de Alpen kunnen verbeteren, waardoor er meer mensen naar de Alpen willen gaan.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.