Logo Zeur Niet

Ik heb op internet gezocht naar koor logo's en gekeken wat er nog meer allemaal bij komt kijken.

Met die informatie heb ik deze schetsen gemaakt:

Van deze schetsen heb ik deze gekozen en uitgewerkt.

Dit is het eindresultaat:

Ik heb ook nog een visite kaartje gemaakt:

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.