Merhaba Siteme Hoşgeldiniz

Biz kedilerimiz olan bahçemizde onların oyun oynamaları için çabalıyoruz...

Bu kedimizin adı Sertaç

Onu eve getirdik ama biz de kalmak istemedi

Umarım ki arka bahçemizde çok güzel ve mutlu oyunları oynuyorlar

Kedilere mama verirken annem
Buda benim Sertaç

Bu hayatta hepimize yer var!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.