ชุมชนบางน้ำผึ้ง หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 3

ข้อมูล ชุมชน

ชุมชนบางน้ำผึ้ง ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ตำบลบางน้ำผึ้งตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดง เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้บริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุน ในเวลาที่น้ำผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆ เข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนเป็นส่วนใหญ่ ดินบริเวณตำบลบางน้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิด อาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ น้ำหวานจากเกสรดอกไม้นานาชนิดได้ดึงดูดให้ผึ้งมาอาศัยอยู่โดยทั่วไปในพื้นที่ ชาวบ้านได้นำน้ำผึ้งมาตักบาตรจนเป็นวิถีชีวิต กลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้ขนานนามพื้นที่นี้ว่า “บางน้ำผึ้ง”

ชาวบ้านในตำบลบางน้ำผึ้งส่วนใหญ่เรียกตำบลบางน้ำผึ้งว่ากระเพาะหมูเพราะเมื่ออดีตน้ำมันท่วมนาน พื้นที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำก็เลยไหลเข้ามาได้ทุกด้าน พอน้ำลดก็เลยเป็นแอ่งกระทะ จึงเรียกว่า “กระเพาะหมู” จึงทำให้โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตน ซึ่งคนในสมัยนั้นนิยมปลูกข้าว จากประวัติศาสตร์ของชุมชน น่าจะมีอายุราวไม่ต่ำกว่า 200 กว่าปี ตำบลบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของบางกะเจ้า หรือกระเพาะหมู ที่ถือเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครที่ได้รับการอนุรักษ์พื้นที่ไว้

คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยภาคกลาง และมอญ และจีนบางส่วน ตำบลบางน้ำผึ้งมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตร รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน รับราชการและอื่นๆ

ความพิเศษของชุมชน : ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งมีอาหารคาวหวานอร่อย ราคาถูก บรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีที่ยังคงสภาพเดิมของพื้นที่ไว้อยู่ใกล้เมืองหลวงยึดถือตวามเป็นอดีต การคมนาคมสะดวกใช้เวลาเพียง 30 นาที่จากกรุงเทพมหานครเข้ามาในพื้นที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เป็นแหล่งกระจายรายได้และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มาเยือนกับชาวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โฮมสเตย์บางน้ำผึ้ง บ้านทรงไทยอายุกว่าสองร้อยปี สัมผัสวัฒนธรรมชนบท ตามแนวปฏิบัติของสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สวนป่าชุมชนหมู่ที่ 4 หมุ่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในบรรยากาศร่มรื่นเขียวขจีพร้อมซุ้มพักผ่อนมีป้ายบอกทรัพยากรท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนมีความรู้และความเพลิดเพลินไปในตัว

หมู่บ้านโอท็อป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำมาหากินและการฝึกทักษะอาชีพต่างๆตามฐานอาชีพที่ถนัดและสนใจเพื่อการปรับใช้ในชีวิตตนและชุมชนท้องถิ่นอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เส้นทางจักรยาน ชมวิถีชีวิตทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน ปลอดภัยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

รางวัลหมู่บ้านตัวอย่าง
การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัวใช้ทางด่วนมาลงที่ถนนสุขสวัสดิ์เมื่อลงทางด่วนขับมาเรื่อย ๆ จะเห็นสามแยกพระประแดง-สุขสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายตรงสถานีบริการน้ำมันพอถึงตลาดพระประแดงให้เลี้ยวซ้ายผ่านวัดทรงธรรมวรวิหาร ประมาณ 5 กิโลเมตรจะพบป้ายบอกทางเข้าตลาดให้เลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ 1 กิโลเมตรจะถึงสถานีอนามัยบางน้ำผึ้งซึ่งจะเป็นที่จอดรถ

ช่องทางการติดต่อ

"ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง" ตั้งอยู่ที่ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-14.00 น. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน อบต.บางน้ำผึ้ง โทร. 02 819 6762, 081 171 4930

ขอขอบคุณ นายปิยพงศ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ชุมชนบางน้ำผึ้งที่ให้ข้อมูลให้การลงพื้นที่

จัดทำโดย กลุ่มตาลีบัน

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.