Loading

Nya vägar-konferensen 2020 PROGRAM

Välkommen till den andra nationella – och delvis internationella – Nya Vägarkonferensen där vi ska diskutera och ta höjd för mer samverkan och strukturerade nationella satsningar på högre utbildning för hela landet.

Konferensen vänder sig till dig med engagemang och intresse för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet - för kompetensförsörjning och livslångt lärande – men också för en god och demokratisk samhällsutveckling.

Onsdag 30 september – livestreamad heldag

08.30–17.30 En heldag med bland annat presentationer, diskussioner och paneldebatter. Programmet genomförs som en livestreamad TV-sändning med talarna samlade i Västervik. Det blir en professionell TV-produktion där Johan Wester är programledare. Du som deltar i konferensen kommer att ha möjlighet till dialog och interaktion med Johan och de medverkande talarna.

Förmiddag (start 08.30)

 • 08.40 Hur kan vi bli bättre på samverkan och struktur för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet? Presentation av Nya Vägar-projektets huvudsakliga resultat. Jerry Engström, Campus Västervik och Lena Lindhé, Högskolan Väst.
 • 09.00 ”Ingen ska ha längre än 30 km till 30 minst treåriga högskoleprogram”. Hur har man jobbat för att bygga upp University of the Highlands & Islands, UHI, runt ett partnerskapskoncept som involverar ett modercampus i Inverness, 13 lokala colleges runtom i norra Skottland samt ett nät av 70 lärcentra runt dessa? Stuart Gibb, vicerektor UHI. Panelkommentarer och reflektioner av Simon Edström, ordförande Sveriges förenade studentkårer, SFS, Martin Hellström, rektor Högskolan Väst, Gunilla Svantorp (S), ordförande Riksdagens utbildningsutskott, Fredrik Christensson (C), ledamot Riksdagens utbildningsutskott.
 • 10.10-10.30 PAUS
 • 10.30 Vad säger forskningen om effekter av tillgång till högre utbildning – lokalt, regionalt, nationellt? Nationalekonomerna Urban Gråsjö, Högskolan Väst och Sara Johansson, Jönköping University presenterar aktuell forskning.
 • 11.40-12.30 LUNCH

Eftermiddag

 • 12.30 Digitaliseringen av den högre utbildningen – färsk ESO-studie. Kjell H Nyman, projektledare. Kommentarer: Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet, UKÄ, Gunilla Svantorp (S), Riksdagen, Simon Edström, SFS
 • 13.00 Politiken mot väggen: Hur ser regeringens plan framåt ut när det gäller tillgång till högre utbildning i hela landet? Vad har gjorts hittills och vilka insatser krävs för bättre samverkan och struktur? Matilda Ernkrans, högskole- och forskningsminister. Panelkommentarer och reflektioner av Simon Edström, SFS, Martin Hellström, rektor Högskolan Väst, Therese Svanström, TCO, Magnus Wallerå, chef utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv, Fredrik Christensson (C), Riksdagen
 • 13.50-14.00 PAUS
 • 14.00 Yrkeshögskole- och högskolesystemen – hur kan man arbeta tillsammans för att öka tillgången till eftergymnasial utbildning i hela landet? Och hur gynnas individer, arbetsgivare och samhälle av en utökad och nära tillgång till båda typerna av utbildning? Cecilia Bjursell, professor och centrumledare för Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, Christer Bergqvist, enhetschef och ställföreträdande generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, Simon Edström, SFS, Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst, Magnus Wallerå, Svenskt Näringsliv, Magnus Rolf, VD FEI – Företagsekonomiska institutet.
 • 14.45 Paneldebatt: hur samverkar vi kring kompetensfrågorna nationellt, regionalt, lokalt – och hur bidrar samverkan till ökad tillgång till högre utbildning i hela landet? Therese Svanström, TCO, Magnus Wallerå, Svenskt Näringsliv, Ann-Charlotte Larsson, vicerektor Linnéuniversitetet, Katrien Vanhaverbeke, sektionschef Tillväxt och Samhällsbyggnad, SKR, Fredrik Christensson (C), Riksdagen, Anders Carlberg, avdelningschef forskning, utveckling & utbildning, Västra Götalandsregionen.
 • 15.30-15.45 PAUS
 • 15.45 Debatt: Kvalitetsutmaningarna – hur säkrar vi kvaliteten i högre utbildning när fler studerar i en mer distribuerad och flexibel kontext? Mats Ericson, ordförande SULF, Gunilla Svantorp (S), Riksdagen, Anders Söderholm, UKÄ, Alastair Creelman, e-lärandeexpert Linnéuniversitetet. Inledande kommentarer av Rhiannon Tinsley, Academic Registrar, UHI.
 • 16.30 VINNOVA presenterar sitt arbete med kompetensförsörjning och livslångt lärande. Karin Aase, enhetschef och ansvarig för området Kompetensförsörjning för omställning, Anna-Carin Ramsten, områdesledare Kompetensförsörjning för omställning, VINNOVA. Kommentarer av Samuel Engblom, TCO och Nationella Innovationsrådet, Innovationsrådet samt Magnus Wallerå, Svenskt Näringsliv
 • 16.50 Summering och avslutande reflektioner. Johan Wester, Jerry Engström och Lena Lindhé, Nya Vägar, Gunilla Svantorp (S), Riksdagen, samt Martin Hellström, rektor Högskolan Väst.

Torsdag 1 oktober - parallella webinarier

09.00-11.15.

Under förmiddagen kan varje deltagare välja att delta i två parallellpass med olika teman. Parallellpassen genomförs som webinarier, och länkar distribueras ett par dagar innan konferensen.

Parallellpass I 09.00-10.00

Parallellpass II 10.15-11-15

 • Närhet på distans. Den ökande efterfrågan på livslångt lärande och fortbildning betyder att allt fler kan studera hemifrån i stället för att flytta till en högskoleort. Dagens digitala plattformar och verktyg främjar interaktivitet mellan studenter och mellan studenter och lärare på ett sätt som inte var möjligt för några år sedan. Gränserna mellan distans och campus suddas ut. Vad präglar en god pedagogisk inramning för deltagande i högre utbildning långt från lärosäten? Vad krävs av lärosätena? Delresultat från Nya Vägar-projektet. Alastair Creelman, e-lärandespecialist, Linnéuniversitetet, Christian Master Östlund, universitetslektor informatik, Högskolan Väst, Jörgen Holmberg, universitetslektor didaktik, Högskolan i Gävle
 • Kan hållbara samverkansformer skapas mellan kommuner och högskolor för att högre utbildning ska bli tillgänglig i hela landet? Många kommuner, utanför storstadsregionerna, står inför kompetensförsörjningsproblem både inom näringsliv och offentlig verksamhet och ser högre utbildning som en del av lösningen. Många kommuner menar dock att det är svårt att manövrera sig i högskolevärlden för att få högskolor att planera utbildning så att den når fler. Seminariet tar sin utgångspunkt i vilka utmaningar kommuner har för att möjliggöra att fler medborgare kan delta i högre utbildning, oavsett situation i livet. Kent Wallén, handläggare Campus Västervik, Lena Garberg, kvalitets- och utvecklingschef Lysekils kommun
 • Bortom utbildningssamverkan – tillgång till avancerad kunskap och forskning i kommuner långt från lärosäten – hur kan man arbeta? Exempel från Västervik där man bygger upp forskningsmiljö på det lokala campuset och Dalarna där högskolan är navet i arbetet med kompetensutvecklingskonceptet Knowledge Transfer Partnerships, KTP. Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan Väst, Michaela Ericsson, FoU-strateg, Campus Västervik, Johan Kostela, samverkansstrateg, Högskolan Dalarna.
 • Hur ser tillgången till eftergymnasial utbildning (högskole- och YH-utbildning) ut ”på riktigt” i Sverige? TCO:s utbildningsindex – presentation och diskussion av ett vidareutvecklat material som visar tillgången till högre utbildning och YH-utbildning i alla Sveriges kommuner, med hänsyn tagen till geografi och infrastruktur. Finns det några ”vita fläckar” och vilken roll kan lärcentra spela för att hantera dessa? Sofia Hylander, utredare: utbildning och livslångt lärande, TCO.
 • Uppdragsutbildning för näringsliv och offentlig verksamhet i hela landet – hur kan vi samverka för ökad tillgång till högre utbildning för livslångt lärande? Monika Hattinger, projektledare för Vinnova-projektet LUPP Anders Palmqvist, avdelningschef Högskolan Väst samt Magnus Rolf, VD för FEI – Företagsekonomiska institutet.
 • Fördjupningspass om UHI: Hur ser studentens vardag och sammanhang ut i universitetets mix av plats- och distansbaserade studier? Hur knyter man an till lokalsamhället, och hur fungerar den komplexa organisationen? Nicola Smith, Head of Careers and Employability, University of the Highlands and Islands, Skottland.
 • ”Traditioner, eldsjälars engagemang och strukturella ramverk” Avtal är centrala när lärosäten ska samverka med kommuner och andra aktörer om genomförande av högskoleutbildning på lärcentrum/lokala campus. Avtalsstruktur är en avgörande påverkansfaktor när det gäller förutsättningar för långsiktig och kvalitativ samverkan. Hur ser former för avtalsstruktur och partnerskap ut vid tillgängliggörandet av högre utbildning i Sverige idag – och hur kan vi skapa stabilitet och förutsägbarhet framåt? Delresultat från Nya Vägar-projektet. Mats Schantz, jurist, Högskolan Väst, Elinor Nilsson, koordinator för eftergymnasial utbildning, Campus Västervik