16 Feb. en dag i historien.

jeg er født den 16 feb og i 1979 sad Storebæltsfærgen Sprogø under overfarten fast i isen. Først efter 11 timer lykkes det at komme fri.

Det skete fordi vi havde en ekstra hår vinter i 1979

færgen er bygget i 1962 på Helsingør værft den er 109,12 meter lang 17,7 m bred dybdegående 4,59 top farten var 16 Kn

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.