โครงการ 5 ส.

หลักการและเหตุผลของโครงการ

 • บรรทัดฐานของความสะอาดของแต่ละบุคคลมีไม่เท่ากันแต่ในสถานที่ทำงานนั้นทุกคนต้องมีความสามัคคีกัน "โครงการ 5 ส." คือกระบวรการที่ปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดลอมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ความหมายของ 5 ส. คือ 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สุขลักษณะ 5. สร้างนิสัย
 • หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในสถานที่ทำงานมีความสกปรกไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงก่อให้เกิดปัฐหามีสัตว์และเชื้อโรคต่างๆ ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการทำงานอีกทั้งยังรวมถึงปัญหาการทำงานอย่างเช่น การค้นหาเอกสารไม่เจอ เพราะการจัดเก็บที่ไม่เป็นระเบียบ
 • ดังนั้น จึงเกิดโครงการ 5 5. เพื่อให้พนักงานรักษาความสะอาดและจัดเข้าของให้เป็นระเบียบมากขึ้น จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องสุขอนามัยอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เกิดความสะอาดเรียบร้อยทำให้สถานที่ทำงานมีความเหมาะสมกับการทำงาน
 2. เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 5 ส.
 3. เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

พนักงานในองค์กร แผนกซ่อมสร้าง จำนวน 35 คน

พื้นที่/สถานที่

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ( แผนกซ่อมสร้าง )

ระยะเวลา

4 สัปดาห์

วิธีการดำเนินการ

 1. ประสานหัวหน้าในองค์กรเกี่ยวกับโครงการ 5 ส.
 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ
 3. ลงมือปฏิบัติ ( 3.1 แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 3.2 จัดสถานที่รับผิดชอบร่วมกันให้ช่วยกันทำความสะอาด )
 4. ตรวจสอบและประเมินผล

แผนปฏิบัติงาน

งบประมาณ

1000 บาท

ผู้รับผิดชอบ

นาย วีรภัทร ธนาสุวรรณ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ เรื่อง 5 ส. ( เป็นร้อยละ )

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สถานที่ทำงานมีความสะอาดเรียบร้อย
 2. ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง 5 ส.
 3. พนักงานในองค์กรมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน

จัดทำโดย

นาย วีรภัทร ธนาสุวรรณ 580212040010

Created By
Verapat Thanasuwan
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.