Tämä on se yö, jona kristityt kaikkialla maailmassa kokoontuvat kuulemaan,

mitä tapahtui kerran pienessä Betlehemin kaupungissa.

Tämä on se yö, jona joulutähden taivaallinen valo valaisee pimeän maan ja enkeli tuo sanoman Vapahtajan syntymästä.

Tämä on se yö, jona ihmisen sovituksen ja anteeksiannon ikävä,

ilon ja rauhan ikävä, tulevaisuuden ja toivon ikävä saa vastauksen.

Tämä on se yö, jona profeettojen ennustukset toteutuvat,

yö jona Vapahtaja on keskellämme,

murtaa meitä sitovat kahleet ja ottaa pois kuormat harteiltamme.

Tämä on se yö, jona kristikunta käy rukoukseen Jeesus-lapsen seimen äärelle,

yö joka loistaa kuin kirkas päivä.

Credits:

Created with images by Alexas_Fotos - "christmas crib figures mary and joseph jesus"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.