Loading

Vad vet vi egentligen om hemjärn? Publicerade medicinska studier

I litteraturen är mekanismerna för upptag av organiskt järn, hemjärn, och oorganiskt icke-hemjärn väl dokumenterade. De vanliga järntillskotten är konstgjorda / syntetiska med icke-hemjärn. Idag finns OptiFer®-serien av hemjärnstillskott tillgängliga. Ta reda på mer på www.optifer.international och www.hemeiron.com.

Den speciella vägen som hemjärn tas upp via har stora fördelar inte minst för att själva upptaget är betydligt högre.

Eftersom hemoglobinmolekylen absorberas som en hel enhet blir inga irriterande fria järnjoner kvar i mage-tarmkanalen. Icke-hemjärn måste lösas upp, upptaget är lågt och det järn som inte absorberas kan orsaka de alltför vanliga mage-tarm bieffekterna.

Hemoglobin, innehållande hemjärn absorberas av duodenala tarmceller i en specifik process som inte påverkas av faktorer som fytater, kalcium och tannater. De två olika upptagmekanismerna är separata och additiva. Hemjärn påverkar inte mucosacellerna negativt och tas upp även vid behandling med protonpumpshämmare eller antacider i motsats till icke-hemjärn..

Hemjärnstabletter har vanligen tolerans på placebonivå. Jämfört med detta har icke-hemjärn en terapimisslyckande nivå på runt 30 %.

Hemjärnsprodukter har en potential att komplementera anemiterapi. Det skulle innebära stora besparingar och förbättrad livskvalité för patienterna.

Det följande materialet presenterar och kommenterar en del av de publicerade vetenskapliga som finns för hemjärn.

Slutsatser:

  • Hemjärn tas upp bättre än någon annan form av oralt järn.
  • Det förekommer minde terapimisslyckanden pga. sidoeffekter.
  • Hemjärn är säkert och fungerar bra som supplement för kroniker, gravida m.m.
  • Säkert och naturligt i alla former av järnbrist.
  • Kan ersätta nuvarande preparat.
Hemjärnssupplement är mer effektiva och bättre tolereade än de syntetiska supplementen.

Comparative Absorption of Ferrous and Heme-Iron with Meals in Normal and Iron Deficient Subjects.

Zeitschrift für Ernährungswissenschaft 1993 Mar; 32 (1): 67-70 Ekman M, Reizenstein P. Hematology Laboratory, Karolinska Hospital and Institute, Stockholm, Sweden.

“For targeted prophylaxis of iron deficiency with small, side-effect-free doses, heme-iron is thus a valuable component which increases the absorption by about 40%. Heme-iron does not cause high concentrations in the intestinal lumen of free radical inducing, possibly harmful ferric iron.”

Översätttning:

"För målinriktad profylax av järnbrist med små, bieffektfria doser är hemjärn sålunda en värdefull komponent som ökar absorptionen med cirka 40%. Hemjärn orsakar inte höga koncentrationer i tarmlumen av fritt radikalt, eventuellt skadligt järn."

Slutsats:

Hemjärntabletter har vanligen en tolerans nära placebo-nivån, medan oralt järn icke-hemjärn har en behandlingsmisslyckande frekvens på grund av biverkningar på cirka 30%. Hemjärnprodukter har en potential att komplettera anemiterapi. Detta skulle innebära betydande besparingar för samhället och en mycket förbättrad livskvalitet för patienterna.

Blodgivning

Side Effects of Iron Supplements in Blood Donors

Side Effects of Iron Supplements in Blood Donors: Superior Tolerance of Heme Iron. Laboratory Clinical Medicine 1994 April; 123(4): 561-4.

“The study demonstrates that a low-dose iron supplement containing both heme iron and non-heme iron has fewer side effects when compared with an equipotent, traditional non-heme iron supplement.”

Översättning:

"Studien visar att ett lågdos-järntillskott som innehåller både hemjärn och icke-hemjärn har färre biverkningar jämfört med ett ekvipotent, traditionellt, icke-hemjärntillskott."

Slutsats:

I litteraturen är mekanismerna för upptag av organiskt järn, hemjärn, och oorganiskt icke-hemjärn väl dokumenterade. Den speciella vägen som hemjärn tas upp via har stora fördelar inte minst för att själva upptaget är betydligt högre.

Eftersom hemoglobinmolekylen absorberas som en hel enhet blir inga irriterande fria järnjoner kvar i mage-tarmkanalen. Icke-hemjärn måste lösas upp, upptaget är lågt och det järn som inte absorberas kan orsaka de alltför vanliga mage-tarm bieffekterna.

Graviditet

Iron Supplementation in Pregnancy

Iron Supplementation in Pregnancy: Is less enough? A randomised, placebo Controlled Trial of Low Dose Iron Supplementation with and without Heme Iron. Eskeland B. Acta Obstet Gynecol Scandinavia 1997 Oct 76(9);822-828.

“A daily dose of 27 mg elemental iron, containing a heme component, given in the second half of pregnancy, prevents depiction of iron stores after birth in most women. An equivalent dose of pure inorganic iron seems less effective, but the sample size in this study was too small to demonstrate significant differences between the two treatment groups.”

Översättning:

"En daglig dos av 27 mg elementärt järn, innehållande en hemkomponent, som ges i andra halvan av graviditeten, förhindrar att järnhandeln framläggs efter födseln hos de flesta kvinnor. En motsvarande dos av rent oorganiskt järn verkar vara mindre effektivt, men provstorleken i denna studie var för liten för att visa signifikanta skillnader mellan de två behandlingsgrupperna. "

Slutsats:

Hemjärn tas upp bättre än alla konstgjorda/syntetiska järnformer. Det förekommer betydligt färre misslyckade terapier. Det är säkert och fungerar bra för kroniker, gravida osv. Säkert och naturligt vid alla former av järnbrist.

Absorption

Seminars in Hematology 1998 Jan; 35 (1): 27-34. Absorption of heme iron. Uzel C, Conrad ME. USA Cancer Center, University of South Alabama, Mobile 36688, USA.

“Heme iron is absorbed from meat more efficiently than dietary inorganic iron and in a different manner. Thus, iron deficiency is less frequent in countries where meat constitutes a significant part of the diet.“

Översättning:

"Hemjärn absorberas från kött mer effektivt än dietiskt oorganiskt järn och på ett annat sätt. Således är järnbrist mindre frekvent i länder där kött utgör en betydande del av kosten."

Slutsats:

Hemjärn absorberas av duodenala slemhinnor i en specifik upptagsprocess som inte påverkas av yttre faktorer som fytater, kalcium eller oxalater. De två olika absorptionsvägarna är komplementära och additiva. Heme järn kommer inte att desensibilisera mukosaceller som icke-hemjärn. Det absorberas till exempel under protonpumpshämmare / antacidbehandling i motsats till icke-hemjärn.

Järnets vägar

Pathways of iron absorption

Marcel E. Conrad and Jay N. Umbreit. Blood Cells, Molecules, and Diseases (2002) 29(3) Nov/Dec: 336–355

”Iron is vital for all living organisms but excess iron can be lethal because it facilitates free radical formation. Thus iron absorption is carefully regulated to maintain an equilibrium between absorption and body loss of iron. In countries where meat is a significant part of the diet, most body iron is derived from dietary heme because heme binds few of the dietary chelators that bind inorganic iron".

Översättning:

"Järn är vitalt för alla levande organismer, men överflödigt järn kan vara dödligt eftersom det underlättar bildandet av fri radikal. Därför regleras järnabsorptionen noggrant för att upprätthålla jämvikt mellan absorption och kroppsförlust av järn. I länder där kött är en betydande del av kosten, kommer det mesta järnet från dietärt hemjärn."

Slutsats:

Kvinnor konsumerar mindre mat än män och måste absorbera ca. 2 mg järn varje dag under graviditet och fertilitet för att undvika järnbrist.

Hemjärn är den viktigaste formen av järn i vår föda.

Hemoglobin absorberas som en intakt metalloporfyrin.

Annan samtidigt intagen mat eller dryck

Effect of tea and other dietary factors on iron absorption

Zijp IM, Korver O, Tijburg LB. Crit Rev Food Sci Nutr. 2000 Sep;40(5):371-98.

"Increased heme-iron intake (this form of dietary iron present in meat fish and poultry is hardly influenced by other dietary factors with respect to its absorption.”

Översättning:

"Ökat hemjärnsintag (denna form av järn finns i kött, fisk och fågel) påverkas inte av andra dietära faktorer vid absorptionen.

Slutsats:

Hemjärnsupptaget påverkas inte av samtidigt intagen mat, dryck eller medicinering.

Losec stoppar icke-hemjärnets absorption

Proton pump inhibitors suppress absorption of dietary non-haem iron in hereditary haemochromatosis.

Hutchinson C, Geissler CA, Powell JJ, Bomford A. Gut. 2007 Sep;56(9):1291-5

“Low iron counts and even anemia is often found in patients using proton pump inhibitors such as Losec (omeprazole). These drugs make stomach content less acidic. A lowered gastric acid pH effectively stops non-heme iron uptake.”

Översättning:

"Låga järnvärden och till och med anemi finns ofta hos patienter som använder protonpumpshämmare som Losec (omeprazol). Dessa läkemedel gör maginnehållet mindre surt. Ett sänkt magsyra-pH stoppar effektivt icke-hemjärnsupptag. "

Slutsats:

Hemjärn behöver inte närvaro av magsyra för att tas upp, eftersom upptagsmekanismen är en annan och helt separat. Upptaget påverkas inte av protonpumpshämmare.

Hemjärn och icke-hemjärn tas upp separat

Non-heme iron as Ferrous Sulphate does not interact with heme iron absorption in humans.

Gaitán D, Olivares M, Lönnerdal B, Brito A, Pizarro F. Biol Trace Elem Res. 2012 Dec;150(1-3):68-73

“The addition of non-heme iron as ferrous sulfate did not have any effect on heme iron absorption (P = NS). We reported evidence that heme and non-heme iron as ferrous sulfate does not compete for absorption,"

Översättning:

"Tillsatsen av icke-hemjärn som järn sulfat hade ingen effekt på heme järnabsorption (P = NS). Vi rapporterade bevis på att hem- och icke-hem järn som järn sulfat inte tävlar om absorption, "

Slutsats:

Hemjärn och icke-hemjärn kommer inte att interagera eller konkurrera om upptag eller effekt. Faktum är att de kompletterar varandra.

Få bieffekter och hög absorption

Heme iron-based dietary intervention for improvement of iron status in young women.

Hoppe M, Brun B, Larsson MP, Moraeus L, Hulthen L. Nutrition. 2013 Jan;29(1):89-95.

"Conclusion: Dietary-based treatment containing heme iron has few side effects and can be used efficiently to improve the iron status of women of reproductive age.”

Översättning:

"Slutsats: Dietbaserad behandling som innehåller heme järn har få biverkningar och kan användas effektivt för att förbättra järnstatusen hos kvinnor av reproduktiv ålder."

Slutsats:

Det betyder att det finns få, om några biverkningar och god effekt för hemjärn när det används med fertila kvinnor.

Högre absorption

Production of stable-isotope-labeled bovine heme and its use to measure heme-iron absorption in children.

Paz Etcheverry, Gordon E Carstens, Erin Brown, Keli M Hawthorne, Zhensheng Chen, and Ian J Griffin. Am J Clin Nutr 2007;85:452–9.

"The current study suggests that geometric mean heme-iron absorption from 4 mg heme iron (13–16 %) is higher, consistent with the expectation that heme-iron absorption would be greater than nonheme-iron absorption.”

Översättning:

"Den aktuella studien tyder på att geometrisk medelheme-järnabsorption från 4 mg hemjärn (13-16 %) är högre, i överensstämmelse med förväntningen att hem-järnsabsorptionen skulle vara större än absorptionen av icke-hemjärn."

Slutsats:

Hemjärn absorberas effektivt som en hel enhet. Hemjärn tas upp till 20 - 40%. icke-hemjärn till 2-4%.

Biotillgänglighet

PREDICTION OF DIETARY IRON ABSORPTION: AN ALGORITHM FOR CALCULATING ABSORPTION AND BIOAVAILABILITY OF DIETARY IRON.

Hallberg L, Hulthén L. Am J Clin Nutr. 2000 May;71(5):1147-60.

The basis for the algorithm was the absorption of iron from a wheat roll (22.1 +/- 0.18 %) containing no known inhibitors or enhancers of iron absorption and adjusted to a reference dose absorption of 40 %.

Översättning:

"Grunden för algoritmen var absorptionen av järn från en veterulle (22,1 +/- 0,18%) som inte innehöll några kända hämmare eller förstärkare av järnabsorption och justerades till en referensdosabsorption på 40 %."

Slusats:

Detta är ett sätt att få översikt över faktorer som påverkar järnupptaget, järnstatus, hem- och icke-hemjärnsinnehåll samt övriga faktorer som påverkar järnupptaget.

OptiFer®-serien av järnkosttillskott innehåller enbart naturligt hemoglobin som aktiv ingrediens. Upptaget är högt och toleransen praktiskt taget perfekt.

Created By
Michael Collan MediTec Group
Appreciate

Credits:

Created with images by DarkoStojanovic - "doctor medical medicine" • DarkoStojanovic - "medic hospital laboratory" • rdelarosa0 - "blood donation give" • PublicDomainPictures - "experiment chemistry liquid" • Devanath - "harmony relax rock" • hottolenghi - "gene therapy" • coolmikeol - "Food" • jarmoluk - "medications cure tablets" • WerbeFabrik - "medical tablets pills" • Steven Pisano - "New York City Street Scenes - Young Woman Eating a Candy Apple on Madison Avenue" • Gilmanshin - "child christmas girl" • Vegan Feast Catering - "Zucchini Feta Burger Torta"