Gereformeerde kerk Sellingen

Ongeveer 200 leden waarvan ongeveer een derde tussen de 40 en de 65 jaar is. De gemiddelde leeftijd is 55 jaar.

Doel is om een actieve, betrokken gemeente te zijn met meer dan alleen kerkdiensten.

kinderen beelden het thema uit: ‘Vissers van mensen’
Voor het pastoraat is een parttime predikant werkzaam voor anderhalve dag in de week. Samen met de wijkambtsdragers en de contactpersonen geven zij het pastoraat inhoud.
Gemeentezondag 2016

Activiteiten in 2017

In 2017 worden 63 erediensten gehouden, waarvan 13 samen met de hervormde gemeente

Openluchtdienst in De Barkhorn
Drie keer een inspiratiemoment op maandagavond. Open voor iedereen
Twee keer per week is het Stiltecentrum geopend (dus 104 middagen) voor iedereen: dorpelingen, gemeenteleden, toeristen…
Vier maal gezamenlijke maaltijd in de kerk voor het diaconale project ‘Hart voor Moldavië’ met steeds tachtig tot honderd deelnemers
Wijkvonden en gemeenteavonden (waarvan een met de hervormde gemeente)
Zeven maal uitgave van Facet, het kerkblad van de gemeente. In december het huis-aan-huis kerstmagazine verspreiden (samen met de hervormde gemeente); oplage 1300 exemplaren
De website ‘www.gereformeerdekerksellingen.nl’ onderhouden
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Actief jeugd- en jongerenwerk in Solid Kids, Rock Solid en Solid Friends.
Enkele bijeenkomsten van/voor jonge gezinnen (hervormd/gereformeerd)
Ieder jaar een kerstwandeling
Organiseren van de NBG-bijbelquiz voor enkele gemeenten in de regio

Kortom, een gemeente waar je graag bij wilt horen!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.