phitsanu Chi 5704600139

I am phitsanu

นาย พิษณุ ไชยพรสิริกุล 5704600139 เหตุผลที่เลือกฟอนต์นี้เพราะดูเรียบง่าย เป็นคนสบายๆ

Fish in EGG

ครั้งแรกที่ได้ใช้ โปรแกรม adobe Indesign ไม่เคยได้ใช้เกิดอาการ งง กับโปรแกรมใช้ไม่ค่อยถูก

DIGIMON Master

เป็นตัวกาตูนดิจิมอล สมัยเด็กชอบดูแล้วติดมาก มีหลายภาคหน้าติดตาม เป็นการวาง concpt ให้อ่านง่าย วางตัวอักษรไว้ด้านซ้าย รูปดิจิมอลไว้ด้านขวา แล้วใช้ตูนการตูนดิจิมอลตัวหลักเป็นตัวใหญ่

กฏจราจร

ต้องการ รณรงค์ให้นักศึกษามหาลัยสยาม ได้มีวินัยในการขับรถทำตามกฏจราจรเพื่อให้การจราจรในมหาลัยสยามไม่ติดขัด หรือไม่เกิดอุบัติเหตุ Concept ใช้พื้นหลังเป็นสีเขียวแสดงถึง การจราจรที่ถูกต้อง แล้วจัดวางภาพ ให้มีคนผิดมาจอดรถในที่ห้ามจอด แล้วถูกคนที่ต่อต้านกฏหมาย มามองด้วยสายตาที่ผิดหวังต่อ คนทำผิด

แผ่นผับของฉัน

ครั้งสุดท้ายที่ได้ช้โปรแกรม Adobe Indesign โปรแกรมใช้ง่ายต่อการสร้างแผ่นผับโปรการ์ด ออกแบบไว้เข้าใจในเครื่องมือง่าย สะดวกต่อการทำงาน

จราจร ครั้งที่ 2

ต้องการให้ นักศึกษามหาลัยสยาม มีระเบียบวินัยทางจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในมหาลัยสยาม Concept ทำเป็น infographic ให้ง่ายต่อการมองเห็น และเข้าใจเนื้อหาที่แสดงบ่งบอก ในภาพเป็นการเตือนวินัยทาง จราจรในมหาลัยสยาม

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.