Formele majore de relief Relieful major al continentelor

Suprafata Terrei nu este neteda, ci are numeroase neregularităţi, denumite forme de relief. Unele zone ale litosferei sunt mai înalte, altele mai joase, unele sunt mai netede, altele mai încreţite. Azi vorbim despre principalele forme de relief şi caracteristicile lor.

Relieful Terrei se află într-o continuă evoluţie, iau naştere forme noi de relief, dispar sau se modifică forme de relief mai vechi etc. După dimensiunile lor, formele de relief se împart în:

  • forme de relief majore de gradul I,
  • forme majore de gradul al II-lea,
  • forme medii și micro-forme de relief.

Formele de relief majore de gradul I sunt reprezentate de bazinele oceanice şi continentele.

Formele majore de relief de gradul II ale continentelor

Formele de relief de gradul II al bazinelor oceanice

Ţărmurile şi articulaţiile ţărmurilor

Ţărmul este fâşia care face legătura dintre uscat şi mare.

Ţărmul nu este drept, ci prezintă diferite articulaţii (crestături). Acestea sunt:

1. insulele - sunt porţiuni de uscat înconjurate din toate părţile de apă.

2. arhipelaguri - o grupare de mai multe insule formează un arhipelag

3. peninsulele - sunt prelungiri ale uscatului în apă. Acestea sunt înconjurate de apă din trei părţi

3. golfurile - sunt pătrunderi (intrânduri) ale apei în interiorul uscatului

4. capurile - reprezintă porţiunile cele mai înaintate ale uscatului în mare

5. istmurile - reprezintă fâşii înguste de uscat care fac legătura dintre două porţiuni de uscat mai mari

6. strâmtorile - sunt fâşii înguste de apă care leagă două mări sau oceane ori porţiuni de mări sau oceane

Credits:

Created with images by summa - "globus map finger"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.