Kommunikasjonskurs Best Helse Et team i utvikling

Prosess for team i resepsjonsmiljø med hensikt å styrke hver enkelt i sin rolle til å kommunisere trygt, tydelig og tillitsvekkende.

Målsetningen er å styrke hver enkelt i kommunikasjonen med kunder, med kolleger og med ledelse. Delmålsetning er definert til å øke grad av tilbakemeldingskultur, skape sterkere teamfølelse, internkommunikasjon og samspill.

Dette er bestillingen slik jeg har forstått den:

 • Økt engasjement, samspill og trivsel i BEST Helse
 • Ansatte som står trygt i sine roller i møte med kunder
 • Øke eierskap og tydelighet i egen rolle og område; ta mer ansvar
 • Øke samspill, kommunikasjon og samarbeid i teamet.
 • Utvikle en god tilbakemeldingskultur, høy grad av effektiv kommunikasjon

Bevegelse - Energi - Styrke - Trygghet

I KURSET VIL DET BLI SATT FOKUS PÅ Å LÆRE TING SOM:

 • Hvordan bli en god lytter
 • Hvordan oppnå klarhet og forståelse
 • Hvordan unngå tolking og tankelesing
 • Hvordan oppnå større tydelighet i formidling
 • Hvordan gi og motta tilbakemeldinger
 • Hvordan styre tilstand i ulike situasjoner
 • Hvordan bruke stemmen som instrument
 • Hvordan fjerne virusord (Støy på linja)
Kulturbygging i en organisasjon bygger på god kommunikasjon, og det har dere jobbet med tidligere. jeg kan bidra med strategier og teknikker som bringer dere til neste nivå. Mitt spesialfelt er kommunikasjon, feedback og evnen til å åpne ei gruppe til dialog. Jeg har også dybdekunnskap i atferds- og språkmønstre, og kan bidra til å belyse ulikheter i teamet. Den viktigste grunnen til det vil være å bidra til at dere ser enda flere muligheter i teamet, i hverandre. I hovedsak for å styrke teamet, og bidra til å bygge en teamkultur mer enn en «gruppefølelse». Dette kan utgjøre et skift for dere.

Gleder meg til å jobbe med dere.

Beste hilsen fra Rebecca, Zestzone

Credits:

Created with images by daomna111 - "barcelo_raval_lobby"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.