Gmina Blizanów

Gmina Blizanów jest największą gminą wiejską powiatu kaliskiego. Położona jest na północ od Kalisza w południowej części Wielkopolski, w dorzeczu rzeki Prosny. Obejmuje ona 40 wsi sołeckich zamieszkiwanych przez ok. 9.500 mieszkańców. Powierzchnia gminy to 15.782 ha. Na terenie gminy znajduje się 1.500 gospodarstw rolnych, gospodarujących na ziemiach klasy V i VI. Niewielki odsetek gospodarstw posiada ziemię klasy III i IV. Pod względem rzeźby terenu gmina posiada bardzo korzystne warunki do produkcji rolnej. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 10.927 ha. Dużą rolę odgrywa klimat. Średnia temperatura roczna wynosi około 9°C, a opady roczne w granicach 530 mm. Warunki te sprawiają, że gospodarka na omawianych terenach ma charakter rolniczo-leśny. Dominuje własność indywidualna. Do najczęstszych upraw zaliczyć można: 4 zboża, kukurydzę, ziemniaki oraz rośliny ogrodnicze. Istniejące zakłady pracy związane są głównie z obsługą rolnictwa i przetwórstwem rolno - spożywczym. Obszary leśne bogate w owoce i grzyby zajmują - 3.911 ha. W południowo-środkowej części gminy prowadzona jest intensywna uprawa rolniczo-warzywnicza.

Dzieje Gminy Blizanów jako podstawowej jednostki podziału administracyjnego kraju i jednostki samorządowej są niezbyt odległe. Wśród mieszkańców zdążyła się już wykształcić świadomość przynależności do tej wspólnoty. Jednym z jej przejawów jest przyjęcie herbu przez Radę Gminy uchwała z dn. 17 lutego 1995 roku. Herb gminy zaprojektował kaliski artysta plastyk Władysław Kościelniak. W 1999 roku ogłoszono konkurs na flagę gminy.

Tereny gminy jest typowym przykładem środowiska przyrodniczego dla terenów wielkopolski. Dominują siedliska borów w lasach oraz typowa roślinność terenów rolniczych i łęgowych. Wśród drzew występują gatunki rodzime takie jak: klon polny, klon zwyczajny, klon jawor, olsza czarna, brzoza omsza, brzoza brodawkowata, grab pospolity, sosna pospolita, grusza pospolita, topola biała, topola osika, dąb szypułkowy, wierzba biała, wierzba krucha, jarząb pospolity, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowaty. W/w teren przylega do rzeki Prosny, sąsiaduje z gminą Gołuchów, gdzie znajduje się obszar chronionego krajobrazu "Dolina Rzeki Ciemnej".

Wesółki (obecnie Janków Drugi)

Widok na Kurzą

Lasy w Wygankach

Created By
Mariola Śmiecińska
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.