ARTY KONSTIGA GRÄNSER

Jag är så högt utbildad som jag faktisk kan bli - som skådespelare... När jag tagit min master-examen inom scenkonst med inriktning skådespeleri - så trodde jag att jag skulle få svar... Men istället så växte bara frågorna... Frågor som jag fundamentalt inte förstår...... Vad är egentligen konst... Vad är drivkraften ? Handlar det om människans behov av bekräftelse eller....

ARTY är ett undersökande program där Mattias Malmgren prestigelöst men respektfullt försöker förstå vad som egentligen definierar konst och vad som gör att vissa saker är konst och andra inte....

Mattias är uppväxt i en konstnärsfamilj har arbetat som skådespelare, regissör och innehar en master in fine arts och ett stort intresse för konst... ändå förstår han inte vad det går ut på

PROGRAMLÄNGD 30 MINUTER, (28min) 8 episoder

VINJETT, LÖP OCH PROGRAMFÖRKLARING

I varje avsnitt så berättar vi i kollageform något om Mattias konstnärsuppvaknande och sökande i livet. Detta landar i ett "terpuetiskt" samtal med mentorn och skådespeleri-professorn Marek Kostrzevski - en av de få i Mattias liv som inte gömt sig bakom vad man bör tycka eller säga - utan har ett förhållandevis prestigelöst förhållande till konsten - trots sin höga höga bildning. 1 + 1 minut.

Medverkande konstnär nr 1. SKÅDESPELERI - Alicia Wikander /alt / Noomi Rapace MUSIK Danny Salcedo BILDKONST Ernst Billgren FILM Levan Akim DANS, SKULPTUR

Medverkande konstnär nr 2. SKÅDESPELERI - Christer Jonsson Rynges egenbyggda teater. MUSIK Melissa Horn BILDKONST Gunilla Mann FILM Gabriella Pilcher DANS SKULPTUR

KOLLAGE med konst citat som ART IS WHAT YOU GET AWAY WITH...

KOLLAGE med "vanligt folk"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.