מנהיגות מנהיגים לא נולדים הם מתפתחים

?מהו מנהיג
הביא לשינוי בעולם הטכנולוגיה
האדם הוא המפתיע ביותר
אם אתם יכולים לחלום על זה, אתם יכולים לעשות את זה

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.