ELS ÀTOMS carla Maestre

Al llarg de la història, van fer diferents experiments i proves. Finalment va haver tres científics que van aconseguir raonar i crear diferents hipòtesis dels àtoms.

MODEL DE DALTON

 • L'any 1808, Dalton va publicar les seves idees sobre el model atòmic de la matèria.
 • Hi ha uns principis fonamentals que són:
 1. La matèria està formada per minúscules partícules invisibles, són els àtoms.
 2. Hi ha diferents classes d’àtoms, diferenciats per la massa i propietats.
 3. Els compostos es formen al combinar-se els àtoms de dos o més elements en proporcions fixes i senzilles.
 4. A les reaccions químiques els àtoms s'intercanvien d’una substància a un altre, però cap element d’ells desapareix ni es transforma en un àtom d'altre element.
Aquest és en Dalton
Aquest és el Model de Dalton

MODEL DE THOMSON

 • Va introduir l’idea de que l’àtom es pot dividir en tres partícules fonamentals:

- Electrons, carga elèctrica negativa

- Protons, amb carga elèctrica positiva

- Neutrons, sense carga elèctrica i amb més massa que als electrons i protons.

 • Thomson considera l’àtom com una gran esfera amb carga elèctrica positiva, en la qual es distribueixen els electrons com petits granets (Similar a la forma de les pipetes de la síndria).
Aquest és en Thomson
Aquest és el Model de Thomson

MODEL RUTHERFORD

 • Per a Ernest Rutherford, l’àtom era un sistema planetari d’electrons girant al voltant del nucli atòmic pesat i amb carga elèctrica positiva.
 • El model atòmic es pot resumir en:
 1. L’àtom posseeix un nucli central petit, amb carga elèctrica positiva, que conté casi tota la massa de l’àtom.
 2. Els electrons giren a grans distàncies al voltant del nucli en òrbites circulars.
 3. La suma de les cargues elèctriques negatives dels electrons ha de ser igual a la carga positiva del nucli, ja que l’àtom és elèctricament neutre.
 • Rutherford no només va donar l’idea de com estava organitzat l’àtom si nó que també va calcular quidadosament el tamany. (un diàmetre de l’ordre de 10-10 m) i el del nucli (un diàmetre de 10-14m).
 • El fet de que el nucli tingui un diàmetre unes deu mil vegades menor que l’àtom, suposa una gran quantitat d’espai buit en l’organització atòmica de la matèria.
Aquest és en Rutherford
Aquest és el Model de Rutherford

Credits:

Models d'Àtoms

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.