Pc- en nieuwe media-cursussen

De mobiele internetklas komt jaarlijks twee maal langs in Bib Beersel.

Medioren en senioren kunnen kiezen uit een waaier van pc-cursussen en nieuwe media-cursussen.
Een gezellige sfeer onder de cursisten.
Er wordt gebruik gemaakt van de uitstekende infrastructuur van de bib (WiFi, smartbord...)
Naast een theoretisch luik worden er ook steeds nieuwe praktische vaardigheden aangeleerd.

Een deskundige doceert alle sessies, waarbij de nodige vragen gesteld kunnen worden.

Het cursusaanbod is zeer divers, waardoor zowel beginners als gevorderden zich voor een cursus kunnen inschrijven:

Skype, iPad, Android, Sociale media op tablet, Windows 10, Online winkelen, Betalen op een website, Foto's bewaren op externe harde schijf en in de cloud, Flyers ontwerpen, ....

'Wij trachten de digitale generatiekloof te dichten door cursussen te organiseren in de bib om met de kinderen en kleinkinderen in contact te blijven.'

Theo Agneessens - vrijwilliger en deelnemer

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.