Hatertse Vennen winter 2017

January 05, 2017

Begin januari 2017. Het is een paar dagen winter in Nederland. Het landschap in de Hatertse Vennen kreeg een winterse aanblik. Er waren volop kansen voor het maken van mooie opnamen. De luchten waren helder en strak. Het licht was zeer fraai. Zowel de zonsopgang als zonsondergang zorgden voor een waar kleurenspektakel. Voor mij, als fotograaf, was het volop genieten.

Hierbij een foto impressie.

Beginning January 2017. It is a few days winter in Netherlands. The landscape in the Hatert Vennen (City Nijmegen, Netherlands) got a winter view. There were plenty of opportunities for creating beautiful shots. The skies were bright and tight. The light was very fine. Both the sunrise and sunset provided a true colors show. For me, as a photographer, it was fully enjoy.

Attached a photo impression.

Created By
Eus Nieuwenhuizen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.