Biblioteka ZSO 2 w Legionowie realizacja Narodowego programu rozwoju czytelnictwa

Celem programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie bibliotek w podejmowaniu przedsięwzięć promujących czytelnictwo. Ważne jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych, a także uatrakcyjnienie ich księgozbiorów poprzez zakup nowości wydawniczych.

W ramach działań promujących czytelnictwo organizowane były cykliczne wystawy, konkursy czytelnicze i literackie, spotkanie z rodzicami temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży, projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, Klub Kryminału „Spotkania z książką”, podchody w bibliotece, maratony wieczorne, akcja czytelnicza „Ja czytam”, głośne czytanie w bibliotece i radiowęźle. Było mnóstwo atrakcji...

Credits:

Created with images by uroburos - "book library a collection of"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.