kies "new game" om een nieuwe spel te beginnen. Klik "tutorial" om uitleg te krijgen over het spel en klik "settings" om bepaalde opties te veranderen bijv. geluid.
kies "singleplayer" om alleen te spelen of kies "multiplayer" om met andere mensen te spelen.
Links: Kies wat voor niveau je wilt, "novice" als je een beginner bent, "advanced" als je dit spel al hebt gespeeld en "experienced" als je een pro bent in dit spel. Je kan ook kiezen hoeveel "peasant" ieder persoon kan
Hier kies je welk level je wilt, er zijn maar 2 levels die je kan spelen, als je de andere levels wilt spelen moet je b
Aan het begin krijg je te zien als er reuzen komen. Je krijgt een bepaalde tijd om jou peasants te ordenen, je gebruikt acties. Er zijn 4 acties: lopen, oppakken/ neerleggen, gooien/ katapult en geen actie. Met lopen mag je maar 1 stap per "lopen" in een bepaalde richting, met oppakken/ neerleggen pak je tonnen of stenen op, met gooien/ catapult gooi je een object 1 stap in een bepaalde richting en met katapult gooi je tonnen/ stenen in een bepaalde richting naar de reuzen en geen actie legt zichzelf al uit.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.