Loading

Mesleki sorumluluk sigortaları Doktor-smmm-mühendis-mimar sorumluluk sigortaları

Ysnınızda yakınınızdayız
Mali müşavir & yeminli mali müşavir mEsleki sorumluluk sigortası

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müsavir ve Yeminli Mali Müsavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu I.b maddesinde belirtilen sigortalının kusuru neticesinde müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği

vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri

poliçede belirtilen limitler ile;

SSK primi ve vergiler ise poliçede belirtilen limitlerin %25’i maksimum 150.000 EUR ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahildir.

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu I.b maddesinde belirtilen Sigortalı'nın kusuru neticesinde müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri poliçede belirtilen limitler ile; SSK primi ve vergiler ise poliçede belirtilen limitlerin %25’i maksimum 150.000 EUR ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahildir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.4.2 maddesinin (f) bendi aksine manevi tazminat talepleri, olay bası ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.4.1 maddesinin (a) bendi aksine herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılı veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın, her tür belge kaybı veya Sigortalı'nın bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi sonucu meydana gelebilecek tazminat talepleri, olay bası ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındad

Bu poliçe kapsamına giren bir olaydan dolayı sigortalının aleyhine açılacak bir tazminat davası ile ilgili yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri (Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi) poliçe teminatına dahildir. Ancak her halükarda ödenecek tazminat miktarı poliçede belirtilen limiti aşmayacaktır.

Kesinleşmiş bir idari karar gereğince Sigortalı'nın malvarlığı üzerinde bir kısıtlama uygulanırsa, sigorta teminatına girmeyen haller hariç olmak koşuluyla,

Sigortacı Sigortalı'nın malvarlığının bu kısıtlamadan kurtarılması için gerekli teminat gösterme gibi girişimleri yerine getirecektir.

Mimar mühendis mesleki sorumluluk sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortaları Mali Sorumluluk Sigortaları arasında yer alır ancak Zorunlu Sorumluluk Sigortası değildir. Sigortalı'nın mesleki faaliyetleri esnasında vereceği dizayn, kontrollük ve proje yönetimi hizmetleri dahilinde Sigortalı namına hareket eden kişi/kişiler, ile Sigortalı'nın emrinde çalışan elemanların veya yöneticilerinin mesleki faaliyetleri ile ilgili hata, ihmal ve atlamaları sonucu oluşabilecek direkt hasarlar nedeniyle müşterilerinin poliçe süresince kendilerine yöneltecekleri tazminat taleplerini Mesleki Mali Mesuliyet Genel Sartları çerçevesinde teminat altına alır.

Avukat mesleki sorumluluk

Avukat mesleki sorumluluk sigortası

GENİŞ KAPSAMLI TEMİNATLAR !

5 Yıl geriye Yürürlülük Teminatı;

Savunma Masrafları Teminatı;

Yargı Benzeri Masraflar Teminatı;

İletişim Masrafları Teminatı;

Tevkil Teminatı;

Hakaret ve Manevi Tazminat Talepleri Teminatı;

2 yıl (24 ay) İleri Yürürlülük (Uzatılan Bildirim Süresi);

Emeklilik / Mesleği Bırakma Teminatı;
Kayıp Dökümanlar Teminatı;

5 yıl geriye yürürlülük

Mesleki faaliyetlerinizi ifa ederken, bilginiz dahilinde olmamak kaydı ile poliçe yapılmadan 5 (beş) yıl öncesine veya poliçe yürürlükteyken yapılmış olan hatalı veya kusurlu fiiller nedeni ile poliçe süresi içince 3. şahıslar tarafından size karşı doğan tazminat talepleri teminat altındadır !

Açıklamalar

Mesleki Sorumluluk Teminatı ile poliçe başlangıç tarihinden önceki son 5 yıl içinde yaptığınız ancak henüz fark etmediğiniz hatalardan dolayı poliçe döneminde oluşabilecek zararlardan korkmanıza gerek yok. Bu teminat ile, mesleği icra ederken yaptığınız hata, ihlal, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, ihmal sonucu görev aksatma veya mesleki hizmeti yerine getirememe, gizliliği ihlal gibi nedenlerden dolayı müvekkillerinizin talep edecekleri tazminatlar için; manevi tazminat talepleri de dahil olmak üzere koruma altındasınız.

Savunma Masrafları Teminatı : Poliçenin teminatı ve eklerine göre kapsam dahilinde olan bir mesleki sorumluluk hasar talebinin savunması için söz konusu olan avukatlık ücretleri ve yargılama masraflarını karşılar.

Yargı Benzeri Masraflar Teminatı : Sigortalı’ya karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin Sigortalı tarafından ya da Sigortalı adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları içermektedir.
İletişim Masrafları Teminatı : Sözleşme dönemi içerisinde Sigortalı tarafından, poliçede teminat altına alınmış bir talep nedeniyle Sigortalı’nın itibarına gelen zararı hafifletmek için; ya da Sigorta Ettiren’nin herhangi bir ortak, direktörü ya da yöneticisinin maluliyeti ya da beklenmedik ölümüne bağlı olarak Sigorta Ettirenin’in katlanacağı herhangi bir potansiyel iş durması masraflarını hafifletmek amacı ile yapılan İletişim Masrafları’nı karşılamaktadır.
Tevkil Teminatı : Sigortalı’nın ilgili vekaletnamesinde tevkil yetkisi uyarınca poliçede tanımlı “Sigortalı” haricinde yetkili kıldığı avukatların, tazminat ödeme yükümlülüğünü doğuracak eylemleri teminat altındadır.

Hakaret ve Manevi Tazminat Talepleri Teminatı;

2 yıl (24 ay) İleri Yürürlülük (Uzatılan Bildirim Süresi);

Emeklilik / Mesleği Bırakma Teminatı;

Kayıp Dökümanlar Teminatı;

Zorunlu doktor sorumluluk sigortası

Doktor sorumluluk sigortası zorunlu

Zaman aşımı süresi ve geçmişe yürürlülük 10 yıl

Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan

dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat, yargılama giderleri ve hükmolunacak faiz tutarları için geçerlidir.

Sigorta ettiren

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları

tarafından, mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından yaptırılır.

Primler mesleki risk grubuna göre

Grup 1. 150 tl

Grup 2. 300 tl

Grup 3. 500 tl

Grup 4 750 tl

İndirimler. Ek primler

Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanır. Üç ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim % 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim % 20’dir. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmaz. İhbarın gerçekleştiği ancak tazminatın ödenmediği durumlarda herhangi bir indirim veya zam uygulanmaz.

Ödeme şekli

Sigorta primleri peşin olarak ödenir. Poliçelerin 6 taksite kadar sanal POS blokeli şekilde düzenlenebilmesi de mümkündür.

Created By
Design By Windsör
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.