Sem Dewamme Dit ben ik

Ik ben 12 jaar oud en mijn hobby's zijn hockeyen en tekenen

Hockey,

Ik had een meet and Greet gewonnen samen met een vriend van de hockey dit is hockeyer misschien wel de beste die Nederland ooit heeft gehad, Teun Denooier

Ik heb een zusje, vader en moeder

Kleine ik ==>

Wij wonen met zijn vieren plus onze huisdieren (woestijnratjes ) Tommie en noedels

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.