zeur niet

hoe ik op dit logo ben gekomen is heel simpel. Ik vond het zelf belangrijk dat het logo rust uit straalde en dat er natuurlijk rood in zat verwerkt. ik vond een wolkje dus wel bij passend. toen ben ik gaan schetsen en is er dit uit gekomen hopelijk denk u er het zelfde over als ik denk

dit is dan het logo

Credits:

Lydia Staring

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.