68 Plaka Hangi ile ait? nerenin plakası?

81 ile ait olan farklı plaka kodları arasından Aksaray iline atanmış olan plaka kodu 68’dir. Araçların ön ve kısımlarında gördüğünüz 68 plaka kodu o araçların Aksaray iline bağlı ve kayıtlı olduğunu sizlere göstermektedir. Bu plakaların üzerine aynı zamanda araç muayene pulları da yapıştırılmaktadır.

Kaynak: https://www.plakalar.net/68-plaka/

Created By
İpek Tuna
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.