Teknikk og industriell produksjon Hospitering

Dei på hospitering fikk en presentasjon på korleis ein lagar lysestaker hos Teknikk og Industriell Produksjon (Sveising).

Film og redigering av: Tom S.

Gruppe: Erik, Tina, Birgitte og Tom

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.