Loading

Penrhyn Llŷn | Llŷn Peninsula Ffotograffieth Thomas Roberts Photography

Casgliad o luniau a gymerwyd ym Mhen Llŷn, Haf 2018.

A collection of images taken on the Llŷn Peninsula, Summer 2018.

Porthor

Roedd maes parcio'r traeth enwog yma'n gorlifo pan ddes i yma yn ystod y dydd felly penderfynais ailymweld yn gynnar y bore olynol. Er nad oedd y golau ar ei orau, buodd hwn yn benderfyniad gwerth chweil gan fod olion yr ymwelwyr wedi diflannu a'r traeth yn llonydd. Gwariais gryn dipyn o amser yn ffotograffu'r dwr yn llusgo'r nôl ar y tywod.

The car park for this famous beach was overflowing when I came during the day so I decided to revisit early the next morning. Although the light was not at its best this was a worthwhile decision as the traces of the visitors had been washed away and I had the beach to myself. I spent most of my time photographing the water dragging back on the sand.

Trefor

Trefor oedd y lle cyntaf i mi ymweld ag ym Mhen Llŷn. Wrth weld y cyfuniad o fynyddoedd, arfordir amrywiol a thywydd cyfnewidiol roedd yn amlwg fod potensial mawr yma i greu lluniau dramatig.

Trefor was the first location I visited on the Llŷn Peninsula. Seeing the combination of mountains, a rocky coastline and changeable weather it was obvious that there was a great deal of potential for dramatic images.

Bwlch yr Eifl

Welais i ddim copa'r Eifl unwaith yn ystod y tridiau wariais ym Mhen Llyn gan fod yna gwmwl barhaol yn ei orchuddio. Serch hynny, mentrais ar hyd y llwybr un bore o Nant Gwrtheyrn i Fwlch yr Eifl yn y gobaith o ffotograffu'r grug yn y niwl. Roeddwn yn bles iawn i ddod ar draws adeiladau'r hen chwarel.

I didn't see the summit of Yr Eifl once during my stay in the Llyn Penisnsula as there was a permanent cloud covering it. However, I took a chance one morning and headed up from the valley of Nant Gwrtheyrn to Bwlch yr Eifl (meaning gap of the Eifl) in the hope of photographing the heather and the fog, the addition of the disused quarry buildings made for a focal point and a pleasant surprise.

Porthor II

Dadleniad hir o Borthor yn ystod yr awr las.

A long exposure of Porthor during the blue hour.

Traeth yr Eifl
Porthor III
Gyrn Ddu o Fwlch yr Eifl
Morgwn Traeth yr Eifl | Dogfish of Traeth yr Eifl

Fel arfer, cerrig a chreigiau sydd ym mlaendir fy morluniau ond ar ôl dod ar draws y morgwn sych a churiedig yma ar Draeth yr Eifl roedd yn teimlo'n anghyfiawn i adael nhw allan o'r ffotograff.

My seascape foregrounds usually come in the way of rocks and pebbles, however in discovering these three dried up dogfish it seemed wrong to omit them from the photograph.

Dringo'r Eifl | Climbing Yr Eifl

www.thomasroberts.cymru

www.instagram.com/thomasroberts.cymru

Created By
Thomas Roberts
Appreciate

Credits:

www.thomasroberts.cymru

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.