การใช้ Do/Does

Verb to do ทำหน้าที่ 2 แบบคือ

1. กริยาแท้ในประโยค

2. กริยาช่วย ประกอบด้วย

2.1 ประโยคคำถาม

2.2 ประโยคปฏิเสธ

2.3 ประโยคสั่งห้าม

กรณีที่ verb to do ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้จะหมายถึง "ทำ" ซึ่งจะเปลี่ยนรูปไปตามประธาน เช่น ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ (he, she,it) เราจะใช้ does ที่ต้องใช้ does เพราะกริยาช่อง 1 ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ verb ต้องเติม s หรือ es ค่ะ) ตัวอย่าง She does her homework. ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ (I, You, We, They) เราจะใช้ do ตัวอย่าง They do their homework. หรือ I do my homework.

กรณีที่ verb to do ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยจะไม่สามารถแปลความหมายของตัวมันได้ค่ะ เพื่อน ๆ จำแบบเข้าใจก็คือตัวมันทำหน้าที่เป็นแค่ผู้ช่วยไม่ใช่ตัวหลัก จึงไม่มีความหมายค่ะ แต่ก็ขาดมันไม่ได้เช่นกัน ลองมาดู ในรูปประโยคคำถาม เราจะขึ้นต้นประโยคด้วย verb to do ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามประธาน เช่น

ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ (He, She,It) Does he play football ?

ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ (I, You, We, They) Do they play football ?

กรณีที่ verb to do ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย ในรูปประโยคปฏิเสธ เราจะใช้ do not หรือ does not ระหว่างประธานและกริยา เช่น

ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ He does not play football. หรือ He doesn' t play football.

ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ They do not play football. หรือ They don' t play football.

กรณีที่ verb to do ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วย ในรูปประโยคสั่งห้าม เราจะใช้ don' t ไว้หน้าประโยค

เช่น Don't smoke here.

นางสาวทักษพร โพธิ์เหมือน เลขทะเบียน 595161030017

Credits:

Created with images by 84264 - "girl wall mural" • Willo290971 - "student girl studying learning"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.