Fair play Amee koch j2d

Er is lang ruzie geweest in de sport maar fair play is nu erg belangrijk, want zonder fair play zitten er veel kinderen in het zieken huis en dat kost geld. Fair play is ook belangrijk naar het respect naar anderen. Winnen is natuurlijk erg belangrijk want je wordt er blij van maar als je niet mee doet kan je niet winnen.

Scheidsrechter zorgt er voor dat je eerlijk speelt en die bepaald heel het spel. Schelden gebeurt vaak op het veld maar dat doet iedereen kan respect loos zijn. Hou je scheld woorden in gedachten. En play the game.

Het is belangerijk dat je respect hebt voor de ander en elkaar helpt

In het spel zorgen we er voor dat het gezelig blijft en leuk.

Doe normaal tegen elkaar en zorg dat het spel eerlijk blijft en blijf van elkaar af.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.