Rocketman Walkthrough door Journey van Boeijen

Klik op het glimmende raampje van het ruimtestation.
Je moet de schoenen opladen met elektriciteit. Stop de stekker van het bedieningspaneel in het stopcontact op de tafel. Klik dan op het laatje en de lamp om de code voor het paneel te zien, voer die vervolgens in op het paneel en klik op de rode knop die verschijnt.
Vervolgens krijg je een korte cutscene te zien. Je moet het ruimteschip goed 'tunen' Druk op de linker knop totdat je de juiste frequentie hebt, wat de een na laatste streep is.
Je krijgt dan de laatste scene, klik op Vince Carter wanneer het ruimteschip weg is, hij vliegt dan weg.

The End~

Created By
Journey Van Boeijen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.