Loading

008 Artikel

Das Germatikspiel

Aufgabe 1

Der, die oder das?

1. d__ Prozess

2. d__ Behörde

3. d__ Rathaus

4. d__ Frieden

5. d__ Umfrage

6. d__ Protest

7. d__ Vortrag

8. d__ Politik

9. d__ Schreck

10. d__ Zweifel

Aufgabe 2

Der, die oder das?

1. d__ Heimweh

2. d__ Meinung

3. d__ Ansicht

4. d__ Absicht

5. d__ Gedanke

6. d__ Einfall

7. d__ Vorteil

8. d__ Hinweis

9. d__ Vorwurf

10. d__ Störung

Aufgabe 3

Der, die oder das?

1. d__ Problem

2. d__ Quatsch

3. d__ Herkunft

4. d__ Kindheit

5. d__ Hochzeit

6. d__ Ehegatte

7. d__ Trennung

8. d__ Schulter

9. d__ Bewegung

10. d__ Kalender

Aufgabe 4

Der, die oder das?

1. d__ Therapie

2. d__ Betreuer

3. d__ Erholung

4. d__ Apotheke

5. d__ Tablette

6. d__ Vorsicht

7. d__ Pflaster

8. d__ Gespräch

9. d__ Alphabet

10. d__ Ausdruck

Aufgabe 5

Der, die oder das?

1. d__ Dienstag

2. d__ Mittwoch

3. d__ Bewohner

4. d__ Eigentum

5. d__ Wohngeld

6. d__ Toilette

7. d__ Terrasse

8. d__ Handtuch

9. d__ Garantie

10. d__ Haushalt

Aufgabe 6

Der, die oder das?

1. d__ Geschirr

2. d__ Material

3. d__ Werkzeug

4. d__ Batterie

5. d__ Umgebung

6. d__ Richtung

7. d__ Aussicht

8. d__ Getreide

9. d__ Schlange

10. d__ Haustier

Aufgabe 7

Der, die oder das?

1. d__ Schatten

2. d__ Gewitter

3. d__ Frühling

4. d__ Fahrzeug

5. d__ Motorrad

6. d__ Fahrbahn

7. d__ Autobahn

8. d__ Kreuzung

9. d__ Ausfahrt

10. d__ Einfahrt

Aufgabe 8

Der, die oder das?

1. d__ Parkhaus

2. d__ Vorfahrt

3. d__ Rückkehr

4. d__ Fahrplan

5. d__ Flugzeug

6. d__ Maschine

7. d__ Souvenir

8. d__ Konsulat

9. d__ Mahlzeit

10. d__ Gasthaus

Aufgabe 9

Der, die oder das?

1. d__ Aprikose

2. d__ Brötchen

3. d__ Hähnchen

4. d__ Hühnchen

5. d__ Schinken

6. d__ Limonade

7. d__ Geschäft

8. d__ Bäckerei

9. d__ Drogerie

10. d__ Kaufhaus

Aufgabe 10

Der, die oder das?

1. d__ Qualität

2. d__ Päckchen

3. d__ Kosmetik

4. d__ Rechnung

5. d__ Quittung

6. d__ Kleidung

7. d__ Pullover

8. d__ Fundbüro

9. d__ Beratung

10. d__ Auskunft

Aufgabe 11

Der, die oder das?

1. d__ Postfach

2. d__ Absender

3. d__ Luftpost

4. d__ Schalter

5. d__ Prospekt

6. d__ Rundfunk

7. d__ Programm

8. d__ Änderung

9. d__ Festnetz

10. d__ Computer

Aufgabe 12

Der, die oder das?

1. d__ Laufwerk

2. d__ Tastatur

3. d__ Software

4. d__ Internet

5. d__ Semester

6. d__ Direktor

7. d__ Biologie

8. d__ Resultat

9. d__ Lehrling

10. d__ Ergebnis

willembunnik@gmail.com

© 2021 - W. Bunnik