Score Hero

De levels die je moet halen en de aantal sterren die je kan verdienen.
De kans om te schieten maar kijk uit de keepers zijn best goed!
Een van de winning screens als je een level hebt gehaald je ziet dat je kan zien hoeveel sterren je hebt gehaald.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.