Joona Forss juttuja vuodelta 2016-2017

lisään tänne juttuja sitä mukaa mitä jaksan tai löytyy kiinostusta

auto jolla ajoimme
yleisurheilu kisat
viimekesän mopomiitti

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.