SSD Et canviarà la Vida...

La Diferencia Entre funcionament de disc dur SSD i HD

Els HDD guarden les dades en plaques de metall que estan girant tot el temps i cada vegada que l'ordinador vol buscar alguna cosa, el dispositiu usa un component anomenat “capçal” (que s'assembla a una agulla) per situar la posició on està la informació i donar-la-hi a l'ordinador. Aquest mateix mètode és usat per gravar informació en un HDD.

Els SSD, d'altra banda, mai s'estan moviente, por això tenen en el seu nom “estat sólido”. Por emmagatzemar la informació i Creen bloques Cada vegada que l'ordinador vol accedir A Ella, el SDD solament el Lliurament com dient “Aquí Está”. Por descomptat, el proces és més complicat, però aquesta Es Una explicació sencilla perquè entenguis que El Dispositiu és més i molt Eficient Ràpid Que dur disc.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.