Loading

1. Brichi Cup den 26.5.2018 zu Brouch

Als Ofschloss vun enger flotter Camp Woch mat de VfB Stuttgart Fussballschule, hunn mir nach e flotten Turnéier fir Bambinis Equippen organiséiert.

Dës war fir eng 1. Editioun ganz flott, well et net ëm "Wien ass den Schlechtsten oder Beschten geet, mä Kanner sollen Spaass um Fussball hunn"

Kanner sollen leieren Verléieren awer och Gewannen, dofir hunn mir keng Medailen oder Coupen verdeelt. Bei eis huet all Kand e Brichi kritt.

Equipen déi deel gehol hunn: Brouch-Beiwen I & II, Dideleng, Luerentzweiler, Miersch, Mertzig, Strassen

Merci den Schiidsriichter, well ouni si kéinten mir och keen Fussball spillen.

Dylan, Jerry , Tom, Yoshua, Fredrik, Tom (vlnr)
Affiche 2018

Credits:

©fcbrouch

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.