ECONOMIZE PAPER โครงการประหยัดกระดาษ

หลักการและเหตุผลของโครงการ

คนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือ คนละประมาณ 60กิโลกรัมต่อปี ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการต่อการใช้กระดาษของคนไทยจะต้องตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านต้นต่อปี หรือเท่ากับว่าทุกๆ นาที ต้นไม้ 126 ต้นจะถูกโค่นลง

กระดาษเก่า 1 ตัน สามารถทดแทนการตัดต้นไม้เพื่อมาทำเป็นกระดาษได้ถึง 15 ต้น หากคนไทยทุกคนใช้กระดาษอย่างประหยัด โดยการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า จะช่วยรักษาชีวิตต้นไม้ได้ถึง 1.3 ล้านต้น หากคนไทยทุกคนหันมาใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษทิชชู เพื่อจะช่วยรักษาชีวิตต้นไม้ได้ 3,315,000 ต้นกระดาษมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งมีความต้องการกระดาษมากขึ้นเท่าใด เราก็ต้องตัดต้นไม้หรือถากถางพื้นที่ป่าเพื่อปลูกต้นไม้ให้โตเร็วสำหรับน่าเยื่อไม้มาทำกระดาษมากขึ้นเท่านั้น

หาก แต่ทุกวันนี้คนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยคนละ 60 กิโลกรัม ต่อปี และมีอัตราเพิ่ม ขึ้นเรื่อย ๆ โดยทั่วประเทศ มีความต้องการกระดาษทุกชนิดรวมกันประมาณ 3.25 ล้านตันต่อปี ในขณะที่มีกาลังผลิต 4 ล้านตันต่อปีในกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตันต้องใช้ต้นไม้มากถึง 17 ต้นใช้กระแสไฟฟ้ามากถึง 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ใช้น้าถึง 31,500 ลิตร และปล่อยคลอรีนที่ใช้ในการฟอกกระดาษเป็นของเสียกว่า 7 กิโลกรัม

นั่นหมายความว่า ในการสนองตอบความต้องการใช้กระดาษของคนไทยให้เพียงพอ เราต้องตัดต้นไม้ถึงปีละประมาณ 55 ล้านต้นเลย

ดังนั้นในหน่วยงานที่ดีจะทำให้มีการนำ กระดาษใช้แล้วมาหมุนเวียนผลิตมาใช้ใหม่ (Recycle) มีปริมาณมากขึ้นก็คือ การรวบรวมเศษกระดาษใช้แล้วในหน่วยงานอื่น โดยแยกแยะเศษกระดาษเหล่านี้ออกจากขยะชนิดอื่นเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและนำกลับไปรีไซเคิล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อควบคุมและลดการใช้กระดาษในหน่วยงาน
  2. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการใช้วัสดุอุปกรณ์หน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3. เพื่อลดการใช้วัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติ
  4. เพื่อรณรงค์ให้การควบคุมปริมาณการใช้กระดาษมีผลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

พนังงานในหน่วยงานการขายของฝ่ายจำนวน 13 คน

พื้นที่และสถานที่

บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด ฝ่ายขาย ชั้น 2

ระยะเวลา

4 สัปดาห์

วิธีการดำเนินการ

1. เก็บสถิติการใช้กระดาษ (บุคคล – หน่วยงาน)

2. ตั้งเป้าหมายเริ่มต้นในการลดปริมาณกระดาษอย่างน้อย 20%

3. ประชาสัมพันธ์ / รณรงค์การปฏิบัติตามแนวทางการลดการใช้กระดาษผ่านกิจกรรมต่างๆ

4. เพิ่มปริมาณท้าทายลดปริมาณการใช้กระดาษให้สูงขึ้น

5. ประเมินผลและดำเนินการเพื่อการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง

แผนปฎิบัติงาน

งบประมาณ

300 บาท ค่าอุปกรณ์ในการปริ้นกระดาษ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

นางสาว ทัศนียา จำศรี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ปริมาณกระดาษที่ลดลง เป็น ร้อยละในแต่ละอาทิตย์

ประโยชน์ที่ดาดว่าจะได้รับ

  1. ปริมาณการใช้กระดาษลดลงอย่างเห็นได้ชัดและต่อเนื่องความรวดเร็วใน
  2. การทำงานปริมาณขยะประเภทกระดาษลดลง
  3. บุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมปริมาณการใช้กระดาษ
  4. ความรวดเร็วในการทำงาน

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.