Battle camp opdracht 1

battle camp heeft een hoop opties je moet bijvoorbeeld de gems swipen om combos te maken

en je kan ook auto abilities aan en uit zetten door te tappen. en hiermee voorkomen dat je dood gaat door een counter van de vijand. als je auto ability uit staat en hij is ready dan kan je ook dubbel tappen om hem te activeren.

je kan ook in en uit zoomen (pinch en unpinch), op deze manier kan je instellen hoe groot jij dingen wilt zien.

Created By
Casper de Groot
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.