Edvard Munch Primitivism

Primitivismen är i grund och botten lika gammal som civilisationen själv, d.v.s. från neolitisk tid. Primitivism kan beskrivas som strävan efter mänsklig existens bortom civilisationen.

Hobbes och Rousseaus verk

Uppfattningarna om den primitiva tillvaron kan enkelt sett delas upp i två huvudinriktningar. Å ena sidan finns Rousseaus idé om den ädle vilden som levde lyckligt och i fred, utom möjligen när han ”var hungrig”. Å andra sidan finns Hobbes devis om att den förciviliserade människans liv var ”elakt, brutalt och kort”. Senare forskning har visat att båda synsätten är delvis berättigade.

Edvard Munch, född 12 december 1863 på gården Engelaug Östre i Ådalsbruk nära Löten i Hedmark fylke, död 23 januari 1944 på godset Ekely nära Oslo, var en norsk konstnär. Han var brorson till Peter Andreas Munch. Edvard Munch är Norges främste konstnär. Han kom att utgöra en viktig inspirationskälla för den tyska expressionismen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.