Min skola Kaitaan lukio

Idrottsplan
Korridorer har massor av konstverk

Också på trappan

Kaitaan lukio började verksamhet år 1966. Det är över 300 studerande där. Hade reparation år 2008.

Skola synas lika en kam på utanför.

Klassrummett är i vingen
Skolan har ett nytt idrottsplan

Studerande kunna få ut skolans område

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.