Angry Birds

Wat voor game is het?

In deze game moet je, met de hulp van vogels, een gebouw slopen terwijl je groene varkens dood en zoveel mogelijk punten scoort.

Hoe werkt de game

De besturing werkt heel simpel: Je sleept gewoon je vinger over het scherm vanaf de vogel en je laat los. Hierdoor geef je de vogel een snelheid en hoogte en zodra je loslaat vliegt de vogel weg. Sommige vogels hebben een speciale actie. Een vogel kan bijvoorbeeld ontploffen en hier mee schade aanbrengen in een bepaalde radius, terwijl een andere een speedboost krijgt en hierdoor makkelijker door meerdere objecten heen kan. Deze speciale actie activeer je door na het schieten te klikken op je beeldscherm.

Extra mobiele mogelijkheid

Zover ik weet heb je geen extra mogelijkheden in deze game. Maar dat weet ik niet zeker omdat ik het spel al een tijd niet meer heb gespeeld en misschien kan je het verder in de game wel wat speciaals doen. Maar dat denk ik niet omdat dat raar zou zijn.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.