การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม MakE ADIFFERENCE PROJECT

ข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

นายเบริ์ด สมวัตน์ 570112010007

ความเป็นมาหรือเหตุผลในการพัฒนา

นายเบริ์ด สมวัตน์ หรือทุกคนเรียกว่าเบริ์ด ค่ะ อุปนิสัย เป็นคนพูดเก่งขี้เล่น ขยันเรียนค่ะเป็นคนคิดอย่างไรก็แสดงออกแบบนั้นป็นคนตรงๆๆเป็นคนมั่นใจกล้าแสดงออกในการเรียนหรือทุกๆๆเรื่องค่ะมีการพัฒนามากขึ้นในทุกๆๆครั้ง

สภาพก่อนการพัฒนา

สนุกมากในการเล่นเกมส์

เป็นคนเฮฮาชิ่ว สนุกสนาน ตลอดเวลา และเป็นคนติดกวนนตลอด

เป้าหมายในการพัฒนา

 • ขยันใส่ใจอยู่เสมอ
 • สามารถทำการบ้านได้อย่างเข้าใจ
 • สามารถสอนเพื่อนๆได้ทุกข้อ

วิธิการฝึกพัฒนาในตัวเอง

 • ให้มีความกล้าแสดงออก
 • ให้มีความคิดอยู่เสมอ
 • ให้มีสติอยู่ตลอด
 • ต้องนั้งสมาธิทุกครั้ง

ผลจากการพัฒนา

ตั้งใจเรียนมากขึ้นเลยทีเดียว555+
 • สามารถพูดคุยกับทุกคนได้อย่างเข้าใจ
 • มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอในการเรียน
 • มีส่วนร่วมกับงานกลุ่มอยู่เสมอ
 • มีสติอยู่ตลอดเวลา

สิ่งที่ประสบความสำเร็จ

 • มีความสำเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องการเรียน หรือเรื่องรอบตัว
 • มีความสำเร็จในตัวเองคือมีนับถือ
 • สุขภาพดี จิตใจดี
 • มีคนนับถืออยู่ทุกครั้ง

เจ้าของโปรเจค

นางสาว วรางคณา อยู่จรรยา 570112010020

Credits:

Created with images by jinkemoole - "SRI_5797"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.